112/2008

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 21 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1084/2006 ja 894/2007, ja

lisätään asetukseen uusi 21 b § seuraavasti:

21 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon yksilöintitiedot ovat oikeat ja että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mitat ja massat vastaavat niistä annettuja säännöksiä. EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon tulee vastata vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja. Lisäksi todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Ajoneuvon suurimmat rekisteröinnissä ja käytössä sallitut kokonaismassa ja akselimassa määrätään. Ajoneuvon omamassa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppihyväksyntä ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Rekisteröintikatsastettaessa uusi ajoneuvo, jolle on annettu vaatimustenmukaisuustodistus, tarkastetaan vain ajoneuvon yksilöintitiedot, muut rekisteriin merkittävät tiedot ja vaatimustenmukaisuus, jos ne eivät käy ilmi kyseisestä todistuksesta.

3. Rekisteröintikatsastettaessa käytetty ajoneuvo, joka täytyy määräaikaiskatsastaa Suomessa, ajoneuvon kuntoa ei tarvitse tarkastaa siltä osin kuin kyseinen tarkastus on suoritettu ja hyväksytty ETA-valtiossa, ellei ajoneuvon katsastukseen esittänyt halua tarkastuksen suorittamista. Edellytyksenä on lisäksi, että ETA-valtiossa suoritettu tarkastus on suoritettu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukaisesti ja että tarkastus on liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 2 momentissa katsastuksen toistumistiheyttä koskevien määräaikojen mukaisesti laskettuna edelleen voimassa. Ajoneuvon kuntoa ei tarvitse tarkastaa myöskään, jos ajoneuvo on niin uusi, että sitä ei mainitun lainkohdan mukaan vielä tarvitse määräaikaiskatsastaa. ETA-valtiossa suoritetusta tarkastuksesta on esitettävä todistus katsastuksen suorittajalle.

4. Rekisteröintikatsastettaessa käytetty ajoneuvo, jota ei tarvitse määräaikaiskatsastaa Suomessa, ajoneuvolle ei suoriteta ajoneuvon kunnon tarkastusta.

5. Edellä 3 ja 4 momenttia ei sovelleta vaurioituneena liikennekäytöstä poistettuun ajoneuvoon.

6. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan hyväksyä keskeneräisenä rekisteröintikatsastuksessa ulkomaille tapahtuvaa varustelua varten tai ulkomaisten määräysten mukaisena, jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen aikana.

7. Hyväksytystä ja hylätystä rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä rekisteröintikatsastustodistuksen I osa ja rekisteri-ilmoitusasiakirjana käytettävä rekisteröintikatsastustodistuksen II osa.

21 b §
Ahvenanmaan maakunnasta tai ulkomailta käytettynä tuodun ajoneuvon vaatimustenmukaisuus rekisteröintikatsastuksessa

1. Kun käytettynä Ahvenanmaan maakunnasta tai ulkomailta tuotu, aiemmin rekisterissä ollut ajoneuvo rekisteröintikatsastetaan, osoitukseksi ajoneuvon vaatimustenmukaisuudesta katsotaan:

a) vaatimustenmukaisuustodistus;

b) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-valtiosta tuodun EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon osalta ajoneuvon tyyppihyväksyntänumero ja aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus;

c) Ahvenanmaan maakunnasta tai ETA-valtiosta yksittäiskappaleena tuodun, aiemmin rekisterissä olleen M1-, N1- tai L-luokan ajoneuvon osalta ajoneuvon aikaisemman rekisteröintimaan rekisteröintitodistus, ei kuitenkaan väliaikainen rekisteröintitodistus, sekä muu selvitys vaatimustenmukaisuudesta siltä osin kuin vaatimustenmukaisuus ei käy ilmi rekisteröintitodistuksesta.

2. Ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteriin merkittävät tiedot tarkastetaan vain siltä osin kuin ne eivät käy ilmi 1 momentissa tarkoitetuista todistuksista.

3. Jos ajoneuvoa on muutettu ennen sen rekisteröintiä Suomeen, 1 momenttia ei sovelleta muutoksiin. Muutoksiin sovelletaan muutoskatsastusta koskevan 4 luvun säännöksiä.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.