94/2008

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1434/2007) 4 ja 7 §:n nojalla:

1 §
Johtokunta

Kansallisessa audiovisuaalisessa arkistossa on arkiston toimintaa tukeva johtokunta, jonka opetusministeriö asettaa määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi.

Johtokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista yksi on arkiston johtaja ja joista yhden valitsee arkiston henkilöstö. Jäsenet on nimettävä niin, että johtokunnassa on edustettuna riittävä arkiston toimintaan liittyvien alojen tuntemus.

Opetusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenille ja sihteerille maksettavat palkkiot.

2 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) käsitellä arkiston toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tehdä niitä koskevia aloitteita;

2) tehdä esitys suunnitelmaksi televisio- ja radio-ohjelmistojen tallentamisesta ja aineistojen tallettamisesta;

3) hyväksyä arkiston työjärjestys;

4) määrätä arkiston johtajalle sijainen;

5) edistää arkiston yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa;

6) käsitellä muut arkiston kannalta laajakantoiset ja periaatteellisesti merkittävät asiat.

3 §
Työjärjestys

Arkiston jakamisesta tulosalueisiin ja tulosalueiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

4 §
Henkilöstö

Arkiston päällikkönä on johtaja.

Hallintoyksikön päällikkönä on hallintopäällikkö.

Kunkin tulosalueen johdossa on tulosalueen päällikkö.

Lisäksi arkistossa on muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

5 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa, valvoo ja kehittää arkiston toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys arkiston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) hallintopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

3) tulosalueiden päälliköillä perehtyneisyys tulosalueeseen kuuluviin tehtäviin;

4) muilla virkamiehillä viran tehtäväalan edellyttämä koulutus.

7 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Johtajan nimittää opetusministeriö.

Muun virkamiehen nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa johtaja.

8 §
Johtajan virkavapaus ja sijaisuus

Virkavapauden johtajalle myöntää opetusministeriö.

Johtajan ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa johtokunnan määräämä virkamies.

9 §
Päätöksenteko

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 §
Asioiden ratkaiseminen

Arkistossa käsiteltävät asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa, ratkaisee esittelystä johtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan johtajan tai hänen määräämänsä virkamiehen esittelystä.

11 §
Valtion edustaminen

Arkisto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa valtion etua ja oikeutta kaikissa arkiston toimialaan kuuluvissa asioissa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Hallitusneuvos
Jorma Waldén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.