43/2008

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 a §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 2 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 815/2003, seuraavasti:

2 a §
Pimeällä ajamisen opetus

Ajokorttiin tähtäävän pimeällä ajamisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää pimeällä ajamisen erityiset vaatimukset ja tunnistaa siihen liittyviä riskejä. Opetukseen on sisällytettävä ajamisen näyttöjä ja harjoituksia vähintään kaksi ajokertaa ja teoriaopetusta vähintään yksi oppitunti. Opetuksessa on noudatettava Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetus on annettava mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

Opetus saadaan antaa myös simulaattorilla, jonka Ajoneuvohallintokeskus on hyväksynyt pimeällä ajamisen opetuksessa käytettäväksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laite, opetuksessa käytettävä ohjelma ja opetustila mahdollistavat pimeällä ajamisen opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja soveltuvat opetuksen toteuttamiseen hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti. Laitteessa on oltava ainakin riittävän laaja näyttö ja todellista ajotuntumaa vastaavat ajoneuvon hallintalaitteet. Opetukseen käytettävän tilan on valaistus- ja muilta olosuhteiltaan sovelluttava opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Hyväksyminen on määräaikainen ja se voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty, hyväksymisen ehtoja ei noudateta tai opetusta muuten hoideta asianmukaisesti. Tutkinnon vastaanottajan on ajokorttiasetuksen 41 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksyttävä opetustila ennen sen käyttöönottoa. Hyväksytyssä laitteessa, ohjelmassa tai opetustilassa tapahtuvista muutoksista on viipymättä ilmoitettava siten kuin hyväksymispäätöksessä määrätään. Opettajalla on oltava ajo-opettajan kelpoisuus. Hänen on opastettava oppilasta laitteen käyttöön, tarvittaessa osallistuttava opetustilanteeseen sekä suorituksen jälkeen oppilaan kanssa keskustellen verrattava oppilaan suoritusta pimeällä ajamiseen liittyviin riskeihin.

Pimeällä ajamisen opetus on annettava kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Muu kuin 2 momentissa tarkoitettu pimeällä ajamisen opetus voidaan kuitenkin siirtää jatko-opetuksen yhteydessä annettavaksi, jos opetusta ei voida antaa siihen soveltuvana ajankohtana kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa. Ajoneuvohallintokeskus antaa tutkinnon vastaanottajille ohjeet opetukseen soveltuvan ajankohdan määrittelemistä varten. Opetus voidaan siirtää jatko-opetuksessa annettavaksi myös oppilaalla olevan ylivoimaisen esteen johdosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2008

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.