17/2008

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (394/2007) 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti, 31 §, 33 §:n 1 momentti ja 34 §, sellaisena kuin niistä on 34 § osittain muutettuna valtioneuvoston kanslian asetuksessa 507/2007, sekä

lisätään 27 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

4 §

Hallinto- ja palveluosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö.

Hallinto- ja palveluosastolla on:

- hallintoyksikkö, jota johtaa osastopäällikkö;

- valtioneuvoston käännöstoimisto, jota johtaa hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö; sekä

- tietopalvelu, jota johtaa tietopalvelupäällikkö.


5 §

Valmiusosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö kuitenkin niin, että valtioneuvoston turvallisuusjohtaja ja tilannekuvatoiminto ovat toiminnallisesti pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin suorassa alaisuudessa. Osaston johtaja on pidettävä tietoisena pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin suorassa alaisuudessa käsiteltävistä asioista.


6 §

Omistajaohjausosaston toimintaa johtaa osastopäällikkö.


9 §

Politiikkapalvelujen johtoryhmän puheenjohtajana on pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri ja hänen sijaisenaan alivaltiosihteeri.


27 §

Muun kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävän asian osalta kanslian lausunnon antaa asiasta riippuen pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai omistajaohjausosaston osastopäällikkö.

31 §

Muun kuin lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla myönnettävän virkavapauden myöntää valtioneuvoston kanslian tekemien nimitysten osalta se, jolla on toimivalta nimittämiseen. Alivaltiosihteeri myöntää kuitenkin alle vuoden kestävän virkavapauden kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri tai ministeri.

Virkamiehen muut kuin lomasuunnitelmassa vahvistettavat lomat sekä poissaolot hyväksyy siihen määrätty esimies. Osaston johtajan lomat ja poissaolot hyväksyy alivaltiosihteeri.

33 §

Sen lisäksi mitä muualla tässä työjärjestyksessä on säädetty, alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston kanslian sisäisiä ohjeita ja määräyksiä sekä sisäistä järjestystä,

2) hallintopäätöksiä, jotka eivät valtioneuvoston kansliasta annettujen muiden säädösten nojalla kuulu pääministerin tai ministerin ratkaistavaksi, ja joiden ratkaisuvaltaa ei ole työjärjestyksessä annettu kanslian muulle virkamiehelle,

3) viraston lomasuunnitelman ja sen muutosten vahvistamista,

4) kanslian sisäisen budjetin hyväksymistä,

5) sisäisen valvonnan järjestämistä, sekä

6) tarkentavaa virkaehtosopimusta ja sen nojalla valtioneuvoston kanslian ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja.


34 §

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi mitä muualla säädetään asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jos ne eivät säädösten mukaan kuulu muulle virkamiehelle,

2) maksuliikettä ja maksuvälineitä koskevia sopimuksia ja määräyksiä,

3) irtaimen omaisuuden tarkastamista ja tarkastuksen suorittajia,

4) matkalaskujen hyväksymistä,

5) poistosuunnitelman muutosten hyväksymistä,

6) omaisuuden poistamista ja tileistä poistoa,

7) virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla,

8) virkamiehelle virkamiehen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä annettavan todistuksen ja työtodistuksen antamista,

9) lomarahoja, lomakorvauksia ja palkkioita, sekä

10) palkkojen hyväksymistä maksatukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2008

Pääministeri
Matti Vanhanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.