Säädökset alkuperäisinä: 2007

1150/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
1149/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta tutkinnosta, tarkastuksia suorittavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja tutkimustoiminnasta
1148/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä
1147/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä
1146/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1145/2007
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 24 §:n muuttamisesta
1144/2007
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1143/2007
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1142/2007
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta
1141/2007
Laki tuloverolain muuttamisesta
1140/2007
Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki
1139/2007
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1138/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
1137/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1136/2007
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1135/2007
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1134/2007
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1133/2007
Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1132/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
1131/2007
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1130/2007
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1129/2007
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1128/2007
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta
1127/2007
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta
1126/2007
Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1125/2007
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2008
1124/2007
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009
1123/2007
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1122/2007
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1121/2007
Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio
1120/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lisäaineiden ja muiden aineiden käytöstä luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavista eläimistä saatavista elintarvikkeista annetun asetuksen kumoamisesta
1119/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ― Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1118/2007
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
1117/2007
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
1116/2007
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1115/2007
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1114/2007
Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta
1113/2007
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta
1112/2007
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1111/2007
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1110/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden kampylobakteerivalvonnasta
1109/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
1108/2007
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1107/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1106/2007
Valtioneuvoston asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1105/2007
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1104/2007
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1103/2007
Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta
1102/2007
Laki työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta
1101/2007
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.