Säädökset alkuperäisinä: 2007

1350/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1349/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaisissa kuntoutusrahoissa
1348/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2008 liikenneturvallisuusmaksusta
1347/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista
1346/2007
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1345/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1344/2007
Laki työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
1343/2007
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1342/2007
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
1341/2007
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta
1340/2007
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
1339/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1338/2007
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1337/2007
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1336/2007
Valtioneuvoston asetus eräiden valtion lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi
1335/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1334/2007
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1333/2007
Laki työsopimuslain 13 luvun 11 §:n muuttamisesta
1332/2007
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
1331/2007
Valtioneuvoston päätös Pylkönmäen kunnan liittämisestä Saarijärven kaupunkiin
1330/2007
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1329/2007
Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta
1328/2007
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1327/2007
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
1326/2007
Laki sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta
1325/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1324/2007
Valtioneuvoston asetus verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
1323/2007
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1322/2007
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä
1321/2007
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta
1320/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1319/2007
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista
1318/2007
Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1317/2007
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1316/2007
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1315/2007
Laki ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1314/2007
Laki väestötietolain muuttamisesta
1313/2007
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
1312/2007
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1311/2007
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1310/2007
Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1309/2007
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
1308/2007
Valtioneuvoston päätös Kurun kunnan liittämisestä Ylöjärven kaupunkiin
1307/2007
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta
1306/2007
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1305/2007
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1304/2007
Laki Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1303/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
1302/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä
1301/2007
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.