Säädökset alkuperäisinä: 2007

50/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
49/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvonnan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle
48/2007
Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
47/2007
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
46/2007
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä
45/2007
Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
44/2007
Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista
43/2007
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
42/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
41/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
40/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
39/2007
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
38/2007
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
37/2007
Verohallituksen päätös vuonna 2007 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
36/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
35/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta
34/2007
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2007 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
33/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
32/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta
31/2007
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
30/2007
Laki opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta
29/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
28/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
27/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
26/2007
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
25/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta
24/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
23/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
22/2007
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta
21/2007
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
20/2007
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
19/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007
18/2007
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
17/2007
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 kiinteistöveron eräpäivistä
16/2007
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2006
15/2007
Tasavallan presidentin asetus Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
14/2007
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
13/2007
Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta
12/2007
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
11/2007
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
10/2007
Laki pelastustoimen laitteista
9/2007
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
8/2007
Laki kuluttajariitalautakunnasta
7/2007
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
6/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
5/2007
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
4/2007
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kumoamisesta
3/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista
2/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisista enimmäistuloista
1/2007
Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.