Säädökset alkuperäisinä: 2007

200/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
199/2007
Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista
198/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä
197/2007
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
196/2007
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräämisestä
195/2007
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
194/2007
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta
193/2007
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
192/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
191/2007
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa
190/2007
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa
189/2007
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä
188/2007
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta
187/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
186/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koeasemille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista
185/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
184/2007
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
183/2007
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
182/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
181/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
180/2007
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 3.3.2. kohdan kumoamisesta
179/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
178/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
177/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
176/2007
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista korvauksista
175/2007
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2007
174/2007
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys
173/2007
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle
172/2007
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista
171/2007
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
170/2007
Laki kuntajakolain muuttamisesta
169/2007
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
168/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007
167/2007
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
166/2007
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
165/2007
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä
164/2007
Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä
163/2007
Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
162/2007
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
161/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
160/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
159/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
158/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
157/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
156/2007
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta
155/2007
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
154/2007
Valtiovarainministeriön asetus liputusvelvollisuudesta ja omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista
153/2007
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
152/2007
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
151/2007
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.