Säädökset alkuperäisinä: 2007

250/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
249/2007
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
248/2007
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta
247/2007
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
246/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
245/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
244/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
243/2007
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 36 §:n muuttamisesta
242/2007
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
241/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
240/2007
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
239/2007
Laki perusopetuslain muuttamisesta
238/2007
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta
237/2007
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta
236/2007
Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta
235/2007
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
234/2007
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
233/2007
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
232/2007
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
231/2007
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
230/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
229/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 energiakasvituen maksatuksesta
228/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta
227/2007
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
226/2007
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
225/2007
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
224/2007
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
223/2007
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta
222/2007
Laki rajavartiolain 28 §:n muuttamisesta
221/2007
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
220/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2007
219/2007
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta
218/2007
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
217/2007
Taksiliikennelaki
216/2007
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta
215/2007
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista
214/2007
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
213/2007
Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä
212/2007
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
211/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
210/2007
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
209/2007
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta
208/2007
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
207/2007
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
206/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
205/2007
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
204/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
203/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
202/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
201/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.