Säädökset alkuperäisinä: 2007

300/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
299/2007
Valtioneuvoston asetus Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
298/2007
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
297/2007
Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
296/2007
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
295/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta
294/2007
Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liitteen voimaansaattamisesta
293/2007
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
292/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
291/2007
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
290/2007
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
289/2007
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
288/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
287/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
286/2007
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta
285/2007
Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
284/2007
Tasavallan presidentin asetus moottoriliikenteen ansiomitalista
283/2007
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
282/2007
Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta
281/2007
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
280/2007
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
279/2007
Laki poliisilain 53 §:n muuttamisesta
278/2007
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
277/2007
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta
276/2007
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
275/2007
Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta
274/2007
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
273/2007
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
272/2007
Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
271/2007
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
270/2007
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
269/2007
Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta
268/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaansaattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
267/2007
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 6 luvun muuttamisesta
266/2007
Laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta
265/2007
Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta
264/2007
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
263/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
262/2007
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaansaattamisesta
261/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
260/2007
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
259/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta
258/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
257/2007
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
256/2007
Valtioneuvoston asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
255/2007
Tasavallan presidentin asetus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
254/2007
Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
253/2007
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
252/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
251/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.