Säädökset alkuperäisinä: 2007

350/2007
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
349/2007
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
348/2007
Laki julkisista hankinnoista
347/2007
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
346/2007
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
345/2007
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
344/2007
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta
343/2007
Laki valtion virkamieslain 36 §:n muuttamisesta
342/2007
Laki merimieslain 24 §:n muuttamisesta
341/2007
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
340/2007
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 35 §:n muuttamisesta
339/2007
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
338/2007
Laki henkilöstörahastolain 6 §:n muuttamisesta
337/2007
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
336/2007
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
335/2007
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
334/2007
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
333/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2007
332/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2007
331/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
330/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
329/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä
328/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta
327/2007
Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja suomen kieli -juhlarahasta
326/2007
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
325/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
324/2007
Valtioneuvoston asetus polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
323/2007
Laki sähkötuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
322/2007
Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
321/2007
Laki polttoturpeen turvavarastoista
320/2007
Tasavallan presidentin asetus Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
319/2007
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 §:n muuttamisesta
318/2007
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
317/2007
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
316/2007
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
315/2007
Laki metsälain muuttamisesta
314/2007
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
313/2007
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
312/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
311/2007
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista
310/2007
Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa
309/2007
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
308/2007
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttami-sesta
307/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta
306/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
305/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2007
304/2007
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilöntarkastuksesta ja säilössäpidosta
303/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
302/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
301/2007
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuusamo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.