Säädökset alkuperäisinä: 2007

550/2007
Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä
549/2007
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
548/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain voimaantulosta
547/2007
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
546/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
545/2007
Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta
544/2007
Kestävän metsätalouden rahoituslaki
543/2007
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
542/2007
Laki esitutkintalain 27 ja 28 §:n muuttamisesta
541/2007
Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta
540/2007
Laki rikoslain muuttamisesta
539/2007
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
538/2007
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
537/2007
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
536/2007
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
535/2007
Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
534/2007
Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
533/2007
Laki järjestyslain muuttamisesta
532/2007
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
531/2007
Laki rikoslain muuttamisesta
530/2007
Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
529/2007
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
528/2007
Laki henkilötietolain muuttamisesta
527/2007
Luottotietolaki
526/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007
525/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
524/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
523/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
522/2007
Sisäasiainministeriön asetus muuttoilmoituksen johdosta tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestelmään
521/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
520/2007
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta
519/2007
Laki kuntalain muuttamisesta
518/2007
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
517/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
516/2007
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ylihärmän ja Ylistaron kuntien välillä
515/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
514/2007
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
513/2007
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
512/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
511/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
510/2007
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
509/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
508/2007
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
507/2007
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 9 ja 34 §:n muuttamisesta
506/2007
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007
505/2007
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
504/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksymisestä vuonna 2007
503/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista
502/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
501/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.