Säädökset alkuperäisinä: 2007

1450/2007
Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1449/2007
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1448/2007
Laki vuosilomalain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1447/2007
Laki pelastuslain 6 ja 52 §:n muuttamisesta
1446/2007
Siviilipalveluslaki
1445/2007
Verohallituksen päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1444/2007
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista
1443/2007
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta
1442/2007
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta
1441/2007
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
1440/2007
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 18 ja 39 §:n muuttamisesta
1439/2007
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain muuttamisesta
1438/2007
Asevelvollisuuslaki
1437/2007
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1436/2007
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1435/2007
Laki yliopistolain 25 §:n muuttamisesta
1434/2007
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
1433/2007
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
1432/2007
Valtion talousarvio vuodelle 2008
1431/2007
Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
1430/2007
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
1429/2007
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 30 b §:n muuttamisesta
1428/2007
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 14 b §:n muuttamisesta
1427/2007
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 78 ja 79 §:n muuttamisesta
1426/2007
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1425/2007
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta
1424/2007
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1423/2007
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1422/2007
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1421/2007
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1420/2007
Laki yrityskiinnityslain 10 §:n muuttamisesta
1419/2007
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1418/2007
Laki kaupparekisterilain 3 ja 18 a §:n muuttamisesta
1417/2007
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1416/2007
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1415/2007
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1414/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien hakuajan päättymisestä
1413/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuksesta
1412/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1411/2007
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1410/2007
Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1409/2007
Laki säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1408/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1407/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1406/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista
1405/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1404/2007
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä
1403/2007
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1402/2007
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 ja 8 §:n muuttamisesta
1401/2007
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.