Säädökset alkuperäisinä: 2007

650/2007
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta
649/2007
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
648/2007
Laki edunvalvontavaltuutuksesta
647/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä
646/2007
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
645/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
644/2007
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
643/2007
Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
642/2007
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
641/2007
Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä
640/2007
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
639/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
638/2007
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
637/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta
636/2007
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
635/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
634/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
633/2007
Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
632/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta
631/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
630/2007
Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
629/2007
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
628/2007
Laki kemikaalilain muuttamisesta
627/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
626/2007
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
625/2007
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
624/2007
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
623/2007
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
622/2007
Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta
621/2007
Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
620/2007
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
619/2007
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
618/2007
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
617/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
616/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksuista
615/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun määrittämiseksi
614/2007
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista
613/2007
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
612/2007
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
611/2007
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
610/2007
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta
609/2007
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
608/2007
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
607/2007
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
606/2007
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
605/2007
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
604/2007
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
603/2007
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
602/2007
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
601/2007
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.