Säädökset alkuperäisinä: 2007

700/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
699/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
698/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
697/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
696/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
695/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
694/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta
693/2007
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
692/2007
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
691/2007
Valtioneuvoston asetus sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa
690/2007
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta
689/2007
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta
688/2007
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
687/2007
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista
686/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
685/2007
Valtioneuvoston päätös Leivonmäen kunnan liittämisestä Joutsan kuntaan
684/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 51 §:n muuttamisesta
683/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta
682/2007
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
681/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
680/2007
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
679/2007
Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
678/2007
Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten hoidon maksullisuudesta
677/2007
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
676/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
675/2007
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
674/2007
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain voimaantulosta
673/2007
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
672/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
671/2007
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voimaansaattamisesta
670/2007
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
669/2007
Valtioneuvoston asetus rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
668/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
667/2007
Valtioneuvoston asetus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
666/2007
Valtioneuvoston asetus poliisilain 53 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
665/2007
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
664/2007
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
663/2007
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta
662/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
661/2007
Valtioneuvoston asetus päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
660/2007
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta
659/2007
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta
658/2007
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
657/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 metsänhoitomaksun perusteesta
656/2007
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
655/2007
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
654/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta
653/2007
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta
652/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
651/2007
Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.