Säädökset alkuperäisinä: 2007

1050/2007
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1049/2007
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
1048/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta
1047/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1046/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1045/2007
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1044/2007
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
1043/2007
Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1042/2007
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1041/2007
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1040/2007
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista
1039/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusjärjestöjen hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1038/2007
Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten ja niiden palvelutoimistojen sijaintipaikoista
1037/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1036/2007
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1035/2007
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2008
1034/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1033/2007
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
1032/2007
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1031/2007
Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista
1030/2007
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1029/2007
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1028/2007
Vuoden 2007 kolmas lisätalousarvio
1027/2007
Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana
1026/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
1025/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metristen kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1024/2007
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
1023/2007
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1022/2007
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1021/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1020/2007
Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1019/2007
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
1018/2007
Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön
1017/2007
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1016/2007
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1015/2007
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta
1014/2007
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1013/2007
Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta
1012/2007
Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta
1011/2007
Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta
1010/2007
Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta
1009/2007
Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta
1008/2007
Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta
1007/2007
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1006/2007
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1005/2007
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1004/2007
Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta
1003/2007
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1002/2007
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1001/2007
Laki kuntajakolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.