Säädökset alkuperäisinä: 2007

1500/2007
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muuttamisesta
1499/2007
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta vuodelle 2008
1498/2007
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1497/2007
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1496/2007
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1495/2007
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1494/2007
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1493/2007
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista
1492/2007
Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1491/2007
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen muuttamisesta
1490/2007
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta
1489/2007
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan, Venäjän ja Ruotsin välillä kansainvälisen Barents-sihteeristön perustamisesta Barentsin euroarktisen alueen yhteistyötä varten tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1488/2007
Tasavallan presidentin asetus Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1487/2007
Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1486/2007
Valtioneuvoston asetus pelastuspalkkion jakamisessa noudatettavista perusteista Suomen valtion aluksen suoritettua pelastuksen
1485/2007
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1484/2007
Tasavallan presidentin asetus erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevain määräysten yhdenmukaistuttamista tarkoittavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1483/2007
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1482/2007
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
1481/2007
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1480/2007
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
1479/2007
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1478/2007
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1477/2007
Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
1476/2007
Laki maatalouden rakennetuista
1475/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1474/2007
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1473/2007
Opetusministeriön asetus kelpoisuuskokeeseen liittyvistä maksuista
1472/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta
1471/2007
Sisäasiainministeriön asetus muutto- ja maastamuuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyvien tehtävien jakamisesta maistraattien kesken
1470/2007
Sisäasiainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
1469/2007
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
1468/2007
Laki päästökauppalain muuttamisesta
1467/2007
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1466/2007
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
1465/2007
Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta
1464/2007
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1463/2007
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta
1462/2007
Työministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen lukumääristä
1461/2007
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta
1460/2007
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
1459/2007
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1458/2007
Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta
1457/2007
Laki sotilasavustuslain 1 §:n muuttamisesta
1456/2007
Laki opintotukilain 16 e §:n muuttamisesta
1455/2007
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 f §:n muuttamisesta
1454/2007
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
1453/2007
Laki kielilain 39 §:n muuttamisesta
1452/2007
Laki vankeuslain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
1451/2007
Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.