1493/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään oikeusministeriön, Rikosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttäjänviraston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Oikeusrekisterikeskuksen, Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeushallinnon palvelukeskuksen, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen, Tietosuojavaltuutetun toimiston ja tietosuojalautakunnan, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, valtion vaaliviranomaisten ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen maksullisista suoritteista.

Tämä asetus koskee myös Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen muuta säädetä.

Tämä asetus koskee myös muiden kuin 1 ja 2 momentissa mainittujen oikeusministeriön hallinnonalan viranomaisten perimiä tilavuokria.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista säädetään erikseen.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän maksun, ovat:

1) pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

2) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös tai lupa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Suoritteita, jotka 1 §:ssä tarkoitetut viranomaiset hinnoittelevat valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) valokopiot, tulosteet ja telekopiona toimitetut asiakirjajäljennökset muissa kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa;

3) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä ja rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 4 momentissa tarkoitetut tiedot, kun tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin vuosi;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) palvelussuhteeseen liittyvät luettelot;

6) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot;

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen myymät majoituspalvelut;

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjaston kaukopalvelut;

9) tilojen vuokraaminen;

10) Vankeinhoitolaitoksen henkilöstön ja vierailijoiden ateriat sekä vierailijoille tarjottavat majoituspalvelut.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetuista suoritteista ei peritä maksua vangin omaiselta tai muulta läheiseltä, jos laitoksessa käynti liittyy vangin rangaistusajan käyttöä koskevan yksilöllisen suunnitelman toteutukseen.

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää 1 §:ssä mainittu viranomainen noudattaen, mitä mainitun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010 asti.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Astrid Thors

Vanhempi hallitussihteeri
Eva Tams

Liite

Maksutaulukko oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista

Suorite Maksu
1. Rikosrekisterilain (770/1993) 4 a ja 5 §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 10,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,70 euroa/henkilö
2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 10,00 euroa/ote
3. Muu todistus tai ote 10,00 euroa
4. Oikeaksi todistettu jäljennös 1,20 euroa/sivu
5. Poikkeuslupa avioliittoon menemistä varten 50,00 euroa
6. Tietosuojalautakunnan päätös 145,00 euroa
7. Muu päätös 10,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.