1465/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 4 §:n 4 kohta ja 13 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3, 7, 13 ja 14 kohta, 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 kohta sekä 3 momentti, 28 §:n 2 momentin 2 kohta, 33 §:n 3 momentti, 33 a § ja 47 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 13 ja 14 kohta laissa 220/2004 sekä 27 §:n 3 momentti ja 33 a § laissa 913/2002, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 220/2004, uusi 1 a ja 15―20 kohta, 5 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 5 a luku seuraavasti:

2 §

Tätä lakia sovelletaan viestintäverkkoihin, telepäätelaitteisiin ja radiolaitteisiin sekä viestintäverkkolaitteisiin ja niiden yhdistelmien kiinteisiin asennuksiin siltä osin kuin niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niistä aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä viestintämarkkinalaissa (393/2003) eikä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001).


4 §

Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:


1 a) 5 a luvussa laitteella:

a) loppukäyttäjälle tarkoitettua valmista laitetta tai laitteiden kaupallisesti saatavilla yhtenä toiminnallisena yksikkönä olevaa yhdistelmää, joka todennäköisesti aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä tai jonka toimintaan sellainen häiriö todennäköisesti vaikuttaa;

b) komponentteja tai osakokoonpanoja, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjän asennettaviksi laitteeseen ja jotka todennäköisesti aiheuttavat sähkömagneettisia häiriöitä tai joiden toimintaan häiriö todennäköisesti vaikuttaa; ja

c) siirrettäviä asennuksia, jotka ovat laitteiden ja mahdollisesti muiden kojeiden yhdistelmiä, jotka on tarkoitettu siirreltäviksi ja käytettäviksi monessa paikassa;


3) viestintäverkolla, telepäätelaitteella, viestintäverkkolaitteella ja niiden yhdistelmän kiinteällä asennuksella sekä radiolaitteella sähkölaitetta ja -laitteistoa, joka kuuluu viestintämarkkinalain tai radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain soveltamisalaan;


7) ministeriöllä kauppa- ja teollisuusministeriötä;


13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, jonka sähköturvallisuusviranomainen on nimennyt valtuutetuksi tarkastajaksi;

14) sähköurakoitsijalla 8 §:n 1 momentin mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa, joka on tehnyt 12 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan;

15) sähkömagneettisella yhteensopivuudella sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle sähkölaitteelle tai -laitteistolle;

16) sähkömagneettisella häiriöllä sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää sähkölaitteen tai -laitteiston toimintaa; häiriö voi olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin toivottu signaali tai muutos etenemisympäristössä;

17) häiriönsiedolla sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan heikentymättä sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta;

18) sähkömagneettisella ympäristöllä kaikkia tietyssä paikassa esiintyviä sähkömagneettisia ilmiöitä;

19) kiinteällä asennuksella sähkölaitteistoa, joka on usean erityyppisen laitteen tai muun kojeen yhdistelmä, joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta määritellyssä paikassa;

20) turvallisuuden parantamisella toimia elämän tai omaisuuden suojaamiseksi.

5 §

Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön.

9 §

Töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n ja 5 a luvun säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. Töiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.


13 §

Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava osoittaa, että ne ja niiden valmistus täyttävät 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Sama koskee sitä, joka vie maasta sähkölaitteita, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään.


14 §

Tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyn sekä 6 §:n nojalla määrätyn vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.


15 §

Ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä käytettäviksi osoittamaan, että sähkölaite täyttää 5 §:ssä ja 5 a luvussa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset.


5 a luku

Sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus

24 f §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lukua ei sovelleta sähkölaitteeseen tai -laitteistoon:

1) joka kuuluu ilmailulain (1242/2005) soveltamisalaan;

2) jonka aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei voi vaikuttaa muun laitteen toimintaan;

3) jonka toiminta ei häiriinny kohtuuttomasti tavanomaisesta sähkömagneettisesta häiriöstä; tai

4) jonka sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta säädetään muussa laissa.

24 g §
Markkinoille saattaminen ja käyttöönotto

Sähkölaitteen ja -laitteiston saa saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön, jos sen sähkömagneettinen yhteensopivuus on 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukainen ja se täyttää muut tämän lain nojalla annettujen säädösten ja määräysten vaatimukset.

24 h §
Sähkölaitteiden ja -laitteistojen vapaa liikkuvuus

Sähkölaitteen tai -laitteiston markkinoille saattamista ja käyttöä saadaan rajoittaa 24 g §:n estämättä, jos:

1) määrätyssä kohteessa ilmenee tai odotetaan ilmenevän sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva ongelma, joka on ratkaistava; taikka

2) se on tarpeen turvallisuussyistä yleisen viestintäverkon tai vastaanotto- tai lähetysaseman suojaamiseksi, kun laitteita käytetään turvallisuuden parantamiseen tarkoin määritellyillä taajuusalueilla.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Sähkölaite tai -laitteisto voidaan asettaa näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla, näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa, vaikka laitteisto ei ole 24 g §:n vaatimusten mukainen. Tällöin on näkyvällä tavalla selvästi ilmoitettava, että laitteistoa ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu 24 g §:n vaatimusten mukaiseksi. Esittelyjä saa järjestää vain, jos riittävät toimenpiteet sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseksi on toteutettu.

24 i §
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset

Sähkölaitteen ja -laitteiston on oltava sähkömagneettisesti yhteensopiva. Sähkömagneettisen häiriön tasoa ja häiriön sietoa koskevista olennaisista vaatimuksista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

24 j §
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden arviointi

Sähkölaitteen tai -laitteiston valmistajan on tuotannon sisäisessä tarkastuksessa arvioitava sähkömagneettista yhteensopivuutta käyttäen yhdenmukaistettuja standardeja tai muulla luotettavalla tavalla (vaatimustenmukaisuuden arviointi).

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna ulkopuolista tarkastuslaitosta.

Valmistajan on laadittava arvioinnista tekniset asiakirjat, joiden perusteella laitteen tai laitteiston vaatimustenmukaisuus voidaan todeta. Asiakirjat on säilytettävä kymmenen vuotta laitteen tai laitteiston viimeisestä valmistuspäivästä.

Tuotannon sisäisen tarkastuksen sisällöstä, tarkastuslaitoksen arviosta ja siitä laadittavasta lausunnosta sekä tarkastuksesta laadittavista asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

24 k §
CE-merkintä ja muut tiedot

Laitteeseen, jonka sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu 24 j §:n mukaisesti, on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnästä on voimassa, mitä tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä annetussa laissa (1376/1994) säädetään.

Muista sähkölaitteen tai -laitteiston mukana annettavista tiedoista ja ohjeista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

24 l §
Suojatoimenpiteet

Jos laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva vaatimustenmukaisuus on osoitettu käyttäen apuna 24 j §:n tarkoittamaa tarkastuslaitoksen lausuntoa eikä laite ole vaatimusten mukainen, tarkastuslaitoksen on annettava selvitys asiasta.

Ministeriön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta asiasta Euroopan yhteisöjen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

24 m §
Kiinteiden asennusten vaatimukset

Markkinoille saatettuun laitteeseen, joka voidaan sijoittaa kiinteään asennukseen, sovelletaan sähkölaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia vaatimuksia.

Laitteeseen, joka on tarkoitettu sijoitettavaksi kiinteään asennukseen ja joka ei ole muutoin kaupallisesti saatavilla, ei sovelleta 24 i―24 k §:ää. Sähkölaitteen mukana olevissa asiakirjoissa on yksilöitävä kiinteä asennus ja sen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Asiakirjoissa on oltava valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tiedot. Lisäksi edellytykset laitteen asentamiseksi kiinteään asennukseen on ilmoitettava, jotta kiinteän asennuksen vaatimuksenmukaisuus ei vaarannu.

Kiinteän asennuksen rakentajan on varmistettava, että tässä luvussa ja sen nojalla edellytetyt asiakirjat luovutetaan sähkölaitteiston haltijalle. Haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat asennuksen käyttöiän ajan.

Sähköturvallisuusviranomainen voi vaatia osoituksen kiinteän asennuksen vaatimuksenmukaisuudesta, jos on perusteltua syytä epäillä, ettei se ole vaatimusten mukainen, tai jos se aiheuttaa havaittavaa häiriötä. Sähköturvallisuusviranomainen voi myös itse käynnistää tutkimuksen vaatimuksenmukaisuudesta.

Jos kiinteä asennus ei täytä 24 i §:n vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomainen voi vaatia, että kiinteä asennus saatetaan 24 i §:n tarkoittamia olennaisia vaatimuksia koskevien suojausvaatimusten mukaiseksi.

26 §

Jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää toiminnan, asettaa sille rajoituksia tai määrätä korjaamaan puutteellisuudet.

27 §

Jos valvonnassa todetaan, ettei kaupan pidettävä sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote) täytä 5 §:n tai 5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus:


2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote täyttää 5 §:n ja 5 a luvun säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaiset vaatimukset, sekä vaatia tämän osoittamista 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyin;


Jos valvonnassa todetaan, että kaupan pidettävän tuotteen merkinnät ovat 15 §:n nojalla annettujen säännösten perusteella virheelliset tai puutteelliset, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Laitteessa oleva CE-merkintä on määrättävä poistettavaksi, jos laite ei kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jossa edellytetään CE-merkinnän kiinnittämistä.

28 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimenpide voi olla:


2) kuluttajan sellaisen tuotteen takaisin ottaminen, joka ei täytä 5 §:n ja 5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sekä tuotteen korvaaminen samanlaisella tai samankaltaisella tuotteella, joka ei ole tämän kohdan edellyttämien vaatimusten vastainen; taikka


33 §

Jos sähkölaite ei täytä 5 §:n ja 5 a luvun säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia ja sähköturvallisuusviranomainen soveltaa 27 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai vaatimusta, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan laitteen käyvän hinnan sekä testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

33 a §

Jos sähköturvallisuusviranomaisella on perusteltua syytä epäillä sähkölaitteiston olevan vaatimustenvastainen siten, että siitä aiheutuu 5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä, sillä on oikeus teettää sähkölaitteiston tarkastus tai määrätä sähkölaitteiston haltija tarkastuttamaan sähkölaitteisto.

Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu oleellista 5 §:n tai 5 a luvun mukaista vaaraa tai häiriötä aiheuttavaksi, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.

47 §

Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käytölle taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä tai vaaraa, vaikka molemmat laitteistot ovat 5 §:n ja 5 a luvun säännösten tai 6 §:n nojalla annettujen määräysten ja hyvän teknisen tavan mukaisia, myöhemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee, jollei 2 momentista muuta seuraa, suorittaa laitteistossaan häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä lakia ei sovelleta sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/336/ETY säännösten mukaiseen sähkölaitteeseen ja -laitteistoon, joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivää heinäkuuta 2009.

HE 118/2007
TaVM 7/2007
EV 103/2007
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, (32004L0108); EYVL N:o L 390, 31.12.2004, s. 24

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.