1464/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 17 §,

muutetaan 2―4, 6, 7, 10, 11 ja 13 § sekä 14 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 15, 20―23, 26―31, 33, 52, 53 ja 56 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 823/2007, 11 ja 13 § asetuksessa 647/2005 sekä 14, 52 ja 53 § osaksi asetuksessa 1171/2006,

lisätään työjärjestykseen uusi 4 a §, 16 §:n edelle uusi väliotsikko ja työjärjestykseen uusi 47 a § seuraavasti:

2 §
Ministeriön johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri johtaa ministeriön toimintaa oman toimialansa osalta. Kunkin ministerin apuna on johtoryhmä.

Ministeriössä sovelletaan tulosjohtamista. Kansliapäällikkö hyväksyy ministeriön tulossuunnitelman.

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Ministeriön ja hallinnonalan virastojen sekä laitosten välillä sovelletaan tulosohjausta.

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö osaston yksikön esittelystä ja osaston ulkopuolisen yksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet kansliapäällikkö asianomaisen yksikön esittelystä.

4 §
Ministerin johtoryhmä

Ministerin johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kunkin ministerin johtoryhmä käsittelee mainitut asiat oman toimialansa osalta. Ministeriön koko toimialaa koskevat asiat sovitetaan yhteen ministerien yhteisissä kokouksissa.

Johtoryhmään ministeri kutsuu kansliapäällikön ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

4 a §
Kansliapäällikön johtoryhmä

Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan yleistä suunnittelua, kehittämistä, johtamista, yhteensovittamista ja seurantaa varten toimii kansliapäällikön apuna kansliapäällikön johtoryhmä.

Johtoryhmään kansliapäällikkö kutsuu osastojen päälliköt ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

6 §
Toimiala

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja muu yleissivistävä koulutus sekä perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

8) opintotuki;

9) arkistotoimi;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja.

7 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

6) Suomen Akatemia;

7) kotimaisten kielten tutkimuskeskus;

8) arkistolaitos;

9) Varastokirjasto;

10) Kansalliskirjasto;

11) koulutuksen arviointineuvosto;

12) korkeakoulujen arviointineuvosto;

13) opintotukiasiain neuvottelukunta;

14) tiede- ja teknologianeuvosto;

15) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

16) tutkimuseettinen neuvottelukunta;

17) lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.

10 §
Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

2) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muu kulttuuritoimi;

3) kulttuuriviennin edistäminen;

4) liikunta;

5) nuorisotoimi;

6) museotoimi;

7) yleinen kirjastotoimi;

8) tekijänoikeus;

9) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

10) rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevat asiat lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua omistajaohjausta;

11) uskonnonvapaus, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat, yleinen hautaustoimi sekä sotavainaja-asiat;

12) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävänä on huolehtia myös toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja.

11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

2) näkövammaisten kirjasto;

3) Museovirasto;

4) Valtion taidemuseo;

5) Suomenlinnan hoitokunta;

6) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto;

7) Valtion elokuvatarkastamo;

8) Valtion elokuvalautakunta;

9) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti;

10) eräistä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) mukainen lautakunta;

11) eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukainen lautakunta;

12) valtion taideteostoimikunta;

13) näyttelyiden valtiontakuulautakunta;

14) tekijänoikeusneuvosto;

15) valtion liikuntaneuvosto;

16) valtion nuorisoasiain neuvottelukunta;

17) nuorisolain (72/2006) 6 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja avustustoimikunta;

18) uskonnonvapauslain (453/2003) 23 §:ssä tarkoitettu asiantuntijalautakunta;

19) lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.

13 §
Yksiköiden tehtävät

Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat taidetta, taiteen edistämistä, taideorganisaatioita ja -laitoksia, museolaitosta sekä kulttuuriperintöä.

Viestintäkulttuuriyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat elokuvataidetta, audiovisuaalista alaa ja kulttuuriteollisuutta, kulttuurilaitoksia, yleistä kirjastotointa ja tekijänoikeutta sekä muuta viestintäkulttuurin edistämistä.

Kulttuurivientiyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat kulttuurivientiä, kulttuuri-instituutteja, taiteen tiedotuskeskuksia, kulttuurimatkailua, pohjoisen ulottuvuuden kulttuuriyhteistyötä, sukukansaohjelman toimeenpanoa sekä ulkosuomalais- ja ystävyysseuratoimintaa.

Liikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat liikuntatointa, liikunnan kansalaistoimintaa, liikunnan yhteiskunnallista kehittämistä, kansalliseen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä, jollei asia kuulu toisen osaston toimialaan, liikunnan koulutuskeskuksia.

Nuorisoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat nuorisotyötä, nuorisotoimintaa, nuorten elinolojen parantamista sekä nuorisopoliittista koordinaatiota.

Kehittämisyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat osaston talousarviota, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjausta, säädösvalmistelua, osaston toimialaan kuuluvia rahapeliyhtiötä ja rahapelejä koskevia asioita, toimialan hallintoa ja henkilöstöä sekä toimitilahankkeita. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa sekä muita uskonnollisia yhdyskuntia, yleistä hautaustointa ja sotavainaja-asioita.

Yksiköt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään.

Hallinto-osasto
14 §
Toimiala

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) virastopalvelut;

3) ministeriön toimitilat;

4) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

5) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

6) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

7) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

8) osaamisen, johtamisen ja työyhteisön kehittäminen;

9) ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotus;

10) alueiden kehittämisen ja EU-rakennerahastoasioiden koordinointi;

11) valtionosuusjärjestelmien koordinointi;

12) muu toiminnan ja talouden suunnittelu ja sisäisen valvonnan yhteensovittaminen;

13) valtionavustusten ja EU:n rakennerahastovarojen käytön valvonta;

14) maksuliikenne ja laskentatoimi sekä palkanlaskenta;

15) hallinnonalan palvelukeskusasiat;

16) ministeriön ja sen hallinnonalan tietohallinnon kehittäminen ja yhteensovittaminen;

17) ministeriön tietotekniset toimintaedellytykset;

18) ministeriön asiakirjahallinto, kirjasto ja tietopalvelu sekä ministeriön tarvitseman tiedon hankinnan ja jakelun kehittäminen;

19) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat;

20) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Osasto jakaantuu yksiköihin. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja.

15 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) Yliopistojen palvelukeskus;

2) CSC-Tieteellinen laskenta Oy;

3) Veikkaus Oy.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt
16 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

20 §
Toimintayksikköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet avustavat kansliapäällikköä strategiseen suunnitteluun, toimialan ohjaukseen, säädösvalmistelun kehittämiseen, ministeriön tulosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä käsittelevät muut kansliapäällikön määräämät asiat.

Ministeriön sisäinen tarkastus on välittömästi kansliapäällikön alainen.

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan sihteeristö on välittömästi kansliapäällikön alainen.

21 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotus sekä tulossuunnitelma

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotuksen tilijaotteluksi.

Hallinto-osasto yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten perusteella ehdotukset ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi, tilijaotteluksi ja tulossuunnitelmaksi.

Hallinto-osasto esittelee osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ehdotusten perusteella arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

22 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valtion tilinpäätöskertomus

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialansa osalta ehdotukset toimintakertomukseksi ja hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Hallinto-osasto laatii 1 momentissa mainittujen ehdotusten perusteella ehdotuksen ministeriön toimintakertomukseksi sekä hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Tilinpäätöksen laatimisesta määrätään taloussäännössä.

23 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa ministeriön tulosjohtamista ja hallinnonalan tulosohjausta;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus ministerille;

6) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

26 §
Nimittäminen

Virat ovat ministeriön yhteisiä. Ministeri nimittää tai ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään vaativuusryhmän 7 mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

27 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää hallinto-osaston päällikkö tai kansliapäällikön määräämä hallinto-osaston virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö;

3) muulle virkamiehelle se, joka nimittää virkamiehen.

Sairauspoissaoloista ja tilapäisistä hoitovapaista ei tehdä päätöstä, jollei poissaolo vaikuta virkamiehen palkkaukseen.

28 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

2) kansliapäällikkö kun 26 §:n 1 momentin mukaan vastaavaan virkaan nimittää tai ottaa ministeri;

3) muutoin se, joka 26 §:n 2 momentin mukaan nimittää tai ottaa vastaavaan virkaan.

29 §
Hakuajan määrääminen

Kansliapäällikkö määrää opetusministeriöstä annetun asetuksen (379/2003) 6 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa mainittujen haettavaksi julistettavien virkojen hakuajan pituuden. Muiden virkojen hakuajan pituuden määrää hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

30 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön ja osaston yksikön päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden virkamiesten osalta sivutointa koskevista asioista päättää kyseisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattomien virkamiesten sivutointa koskevista asioista päättää hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies.

31 §
Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 26―30 §:ssä tarkoitetut asiat sekä todistuksen antaminen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään hallinto-osastosta.

33 §
Vuosilomat

Kansliapäällikkö ratkaisee osaston ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön vuosiloma-aikoja ja -järjestystä ja niistä poikkeamista sekä muut heidän vuosilomiaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksikön päällikköä sekä muuta välittömästi alaistaan virkamiestä koskevat ja osaston yksikön tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö yksikkönsä virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat. Hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee toimintayksiköihin sijoittamatonta virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat.

47 a §
Hallinto-osaston päällikön ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston päällikkö ratkaisee 40 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikölle;

2) virkamatkamääräyksen antamista toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle;

3) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

52 §
Muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota;

2) todistuksen antamista osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muulle kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) yhteisöaloiteohjelmien ja teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä;

4) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jolleivät ne kuulu kansliapäällikölle, osaston päällikölle tai osaston yksikön päällikölle taikka osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle tai toiselle tässä pykälässä tarkoitetulle virkamiehelle;

5) valtionapuselvityksen hyväksymistä taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymistä tarkastuksen suorittaneen virkamiehen esittelystä asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ollessa esteellisenä;

6) ministeriölle tilivirastona kuuluvaa maksuliikettä, laskentatointa, kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä tilinpäätöstä, jolleivät ne kuulu muun virkamiehen tai ministerin ratkaistaviksi;

7) ministeriön toimialaan kuuluvien EU-rakennerahastohankkeiden maksupäätöksiä sekä EU-tukien ja vastaavien valtion rahoitusosuuksien takaisinperintää.

Kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmän puheenjohtajaksi määrätty opetusministeriön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat opetusministeriössä käsiteltävien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä ryhmän toimialaan kuuluvan muun lakisääteisen rahoituksen maksujen hyväksymistä.

53 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, EU-rakennerahastojen yhteistyöryhmä, kirjasto-, arkisto- ja museohallinnon ryhmä, toimitilaryhmä ja ruotsinkielisen koulutus- ja kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä.

Ryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.

56 §
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetusministeriössä.

Tilivirastotehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä sekä sisäisestä tarkastuksesta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämän asetuksen voimaan tullessa siirtyvät hallintoyksikössä vireillä olevat uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, yleistä hautaustointa sekä sotavainajia koskevat asiat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle. Vastaavasti hallinto-osastolle siirtyvät koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla vireillä olevat ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjausta koskevat asiat.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Hallintojohtaja
Håkan Mattlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.