1413/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettavien kalastustuotteiden tarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 10 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolisen maan (kolmannen maan) lipun alla purjehtivasta aluksesta Suomen alueelle purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävästä tarkastuksesta.

Tämän asetuksen säännösten lisäksi on noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja niiden tarkastusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta Norjan eikä Islannin lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaviin tuoreisiin kalastustuotteisiin.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta Suomen alueelle purettavista tuoreista kalastustuotteista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus;

2) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, jäljempänä valvonta-asetus;

3) eräistä kalastuksen valvontatoimista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 1105/2006; ja

4) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (592/2006).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kalastustuotteella kalastustuotteita siten kuin ne on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus, liitteen I kohdassa 3.1.;

2) tuoreella kalastustuotteella tuoretta kalastustuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 3.5.;

3) aluksella kalastusalusta, joka on pyytänyt tuoreet kalastustuotteet tai alusta, johon tuoreet kalastustuotteet on siirretty kalastusalukselta edelleen kuljetettavaksi;

4) rajaeläinlääkärillä Elintarviketurvallisuusviraston palveluksessa olevaa tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttamaa laillistettua eläinlääkäriä sekä hänen sijaistaan;

5) tuontierällä samasta aluksesta purettavia kalastustuotteita, joilla on yhteiset tuontiasiakirjat; ja

6) maahantuojalla sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä tai tämän edustajaa, joka tuo kalastustuotteet Euroopan yhteisön alueelle.

2 luku

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävää tarkastusta koskevat vaatimukset

5 §
Hyväksytyt purkamis- ja tarkastuspaikat sekä tarkastuksen suorittava viranomainen

Kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta saadaan purkaa tuoreita kalastustuotteita vain liitteessä 1 mainituissa satamissa. Kalastustuotteiden tarkastuksen suorittaa rajaeläinlääkäri mainittujen kalastustuotteiden purkamiseen hyväksytyssä satamassa.

6 §
Ennakkoilmoitus

Maahantuojan on tehtävä ilmoitus hyväksytyn purkamispaikan rajaeläinlääkärille tuoreiden kalastustuotteiden purkamisesta kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään purkamista edeltävänä työpäivänä.

7 §
Tarkastustodistus

Rajaeläinlääkäri laatii kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tekemästään tarkastuksesta Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukaisen todistuksen.

3 luku

Muut säännökset

8 §
Tarkastuksesta perittävät maksut

Tämän asetuksen säännösten tarkoittamasta tarkastuksesta perittävistä maksuista säädetään Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (296/2006).

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1.

KOLMANNEN MAAN LIPUN ALLA PURJEHTIVASTA KALASTUSALUKSESTA PURETTAVIEN TUOREIDEN KALASTUSTUOTTEIDEN HYVÄKSYTYT PURKAMIS- JA TARKASTUSPAIKAT

• Helsinki / satama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.