1412/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 14:n § 3 momentti, 57 §:n 2 momentti ja 63 §:n 3 momentti sekä liite 2, sellaisena kuin niistä on liite 2 asetuksessa 40/2007, sekä

lisätään asetuksen 14 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

14 §

Tuontierä on eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen tapahtuvan maantie-, rautatie- tai sisävesireittejä pitkin tapahtuvan kuljetuksen aikana kuljetettava tullin valvonnassa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/1992 säädettyä T1-menettelyä noudattaen sinetöidyssä kuljetusvälineessä pois yhteisön alueelta.

Kolmanteen maahan tarkoitettua tuontierää ei saa kuljetuksen aikana purkaa, jakaa eikä muutoinkaan käsitellä. Erityisestä syystä rajaeläinlääkäri voi kuitenkin maahantuojan pyynnöstä sallia tällaisen tuontierän lastauksen alkuperäisestä kuljetusvälineestä toiseen. Lastaus on suoritettava rajaeläinlääkärin valvonnassa Elintarviketurvallisuusviraston antamien ohjeiden mukaisesti.

57 §

Ilmoitukset on 1 momentissa tarkoitettujen tuontierien osalta tehtävä täyttämällä rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu ja toimittamalla se varastoa tai aluetta valvovalle rajaeläinlääkärille. Muiden kuin varastoon tai alueelle saapuvien tuontierien osalta on rajatarkastustodistus tehtävä TRACES-järjestelmässä.

63 §

Muiden kuin varastoon tai alueelle saapuvien tuontierien osalta on rajatarkastustodistus tehtävä TRACES-järjestelmässä.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 2

TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

Tuontierien eläinlääkinnällinen rajatarkastus jakautuu asiakirjojen tarkastukseen sekä tuontierän tunnistukseen ja fyysiseen tarkastukseen. Fyysisten tarkastusten tiheyden osalta noudatetaan komission päätöksen 94/360/EY, siten kuin se on viimeksi muutettuna, liitteiden I ja II määräyksiä. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä tarkastusten tiheydestä.

A. Asiakirjojen tarkastus

Asiakirjojen tarkastuksesta säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä I.

B. Tunnistus

Tuontierän ja sitä seuraavien tuontiasiakirjojen yhteenkuuluvuus tarkastetaan seuraavasti:

1. Konteissa tuotavien tuontierien osalta tarkastetaan, että viejämaan virkaeläinlääkärin tai muun toimivaltaisen viranomaisten kiinnittämät sinetit ovat ehjät ja että sineteissä olevat tiedot vastaavat mukana seuraavien tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

Jos viejämaan virkaeläinlääkäri tai muu toimivaltainen viranomainen on merkinnyt konttiin kiinnitettyjen sinettien numerot vientierän mukana seuraavaan, tämän asetuksen 3 §:n mukaisten säädösten vaatimusten mukaiseen tuontiasiakirjaan, voidaan tuontierän tunnistustarkastus rajoittaa käsittämään vain sinettien tarkastuksen. Kuitenkin, jos sinetit eivät ole ehjiä tai sineteissä olevat tiedot eivät vastaa tuontierän mukana seuraavien tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja taikka jos kontti avataan rajaeläinlääkärin suorittamaa fyysistä tarkastusta varten, tehdään erälle lisäksi kohdan 2 mukainen tarkastus.

2. Tarkastetaan tuontierän pakkauksiin tehtyjen, tuotteiden alkuperämaahan ja -laitokseen viittaavien leimojen ja merkintöjen yhdenmukaisuus tuontiasiakirjojen ja rajatarkastustodistukseen merkittyjen tietojen kanssa.

3. Pakkaamattomana irtotavarana tuotavan tuontierän osalta tarkastetaan, että tuote vastaa tuontiasiakirjoihin ja rajatarkastustodistukseen merkittyjä tietoja.

C. Fyysinen tarkastus

1. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetun tuontierän kuljetusolosuhteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

a) kuljetuslämpötila täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset;

b) kuljetusolosuhteet eivät heikennä tuontierän säilyvyyttä ja laatua; ja

c) kuljetusolosuhteissa ei ole esiintynyt mitään poikkeuksellista, millä voisi olla vaikutusta tuontierän säilyvyyteen ja laatuun.

Lisäksi tuontierän määränpäästä riippumatta tarkastetaan, etteivät kuljetusolosuhteet aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

2. Tarkastetaan silmämääräisesti, että tuontierän pakkausten lukumäärä ja paino vastaavat tuontiasiakirjoissa ja rajatarkastustodistuksessa annettuja tietoja.

3. Tarkastetaan, että yhteisön alueelle tuotaviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmateriaalit ja -merkinnät täyttävät yhteisön elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen elintarvikehygienialainsäädännön vaatimukset.

4. Yhteisön alueelle tuotavaksi tarkoitetut tuontierät tutkitaan sen varmistamiseksi, että erä täyttää yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa määränpäänä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Suoraan kolmanteen maahan, vapaavarastoon, vapaa-alueelle, muonituselintarvikevarastoon tai suoraan ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetuille tuontierille, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan tehdä fyysinen tarkastus sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

Edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen toteamiseksi otetaan tuontieristä näytteitä:

a) tuontierä on tarvittaessa purettava osittain tai kokonaan kattavan näytteenoton mahdollistamiseksi;

b) näytteeksi otetaan vähintään yksi prosentti niistä yksiköistä, jotka muodostavat erän. Näytteitä otetaan vähintään kaksi ja enintään kymmenen kappaletta tutkittavasta tuontierästä. Rajaeläinlääkäri voi kuitenkin tarvittaessa ottaa tätä useampiakin näytteitä;

c) irtotavarana tulevasta tuontierästä otetaan vähintään viisi, erän eri osista otettua näytettä;

d) rajaeläinlääkäri tekee tuontierästä otetuille näytteille vähintään aistinvaraisen arvioinnin rajatarkastusasemalla;

e) rajaeläinlääkäri toimittaa näytteet tutkittaviksi laboratorioon Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden mukaisesti.

5. Tulliviranomainen tai tullin valtuuttama rajaeläinlääkäri sulkee ja sinetöi avatut pakkaukset ja kuljetusvälineet välittömästi fyysisen tarkastuksen jälkeen. Sinetin numero merkitään rajatarkastustodistukseen.

D. Laboratoriotutkimukset ja virallisten näytteiden analyysit

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksista ja virallisten näytteiden analyyseistä säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 1 artiklassa ja liitteessä II.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.