1406/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto perii seuraavista suoritteista kiinteähintaiset maksut:

1) kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja lohikalojen paisetaudin leviämisen ehkäisemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa 90 euroa;

2) kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 300 euroa;

3) kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 10 euroa;

4) yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen osakaskunnittain 90 euroa ja vahvistamatta jättäminen 40 euroa;

5) kalastusasetuksen (1116/1982) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 5 euroa:

6) suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva, 90 euroa;

7) porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 60 euroa; sekä

8) asiakirjaan kirjoitettava tai erikseen annettava todistus 10 euroa.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään ajan käyttöön perustuva maksu

Lisäksi maaseutuosasto perii ajan käyttöön perustuvat maksut (38 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:

1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;

2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;

3) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset; sekä

4) vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio.

Edellä 1 momentissa mainitun maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Maaseutuosasto perii kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä 40 euroa. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka maaseutuosasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

2) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;

3) tutkimukset, selvitykset ja julkaisut;

4) koulutuspalvelut; sekä

5) muut edellä mainittuihin rinnastettavat tilaukseen perustuvat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä joulukuuta 2004 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista (1269/2004).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Sinikka Silén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.