1398/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista 4 päivänä huhtikuuta 2006 annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 4 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §:n 4 momentti, 11 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 19 § seuraavasti:

4 §
Tehtävään määrääminen

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön määrää tehtävään Pääesikunta.

Palvelussuhteen kestäessä puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön, lukuun ottamatta 1 momentissa tarkoitettuja, määrää toiseen tehtävään Pääesikunta sekä muun henkilöstön kriisinhallintajoukon komentaja. Reserviin kuuluvan sotilastarkkailijan määrää kuitenkin palvelussuhteen kestäessä toiseen tehtävään Porin Prikaatin komentaja.


6 §
Valmiusosastohenkilöstön palkkaus

Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatun valmiusosastohenkilöstön palkkaus määräytyy kansallisen koulutusvaiheen, kansainvälisen yhteiskoulutusjakson ja valmiusjakson aikana puolustusvoimien tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmien mukaisesti seuraavasti:


2) Pääesikunnan määräämissä päällystötehtävissä, joiden katsotaan edellyttävän opistoupseerin koulutusta, sovelletaan opistoupseerien tehtävien arviointijärjestelmää;


7 §
Palkkaus operaation aikana

Tehtävän vaativuusluokan määrää palvelussuhteen alkaessa Porin Prikaati, puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön osalta kuitenkin Pääesikunta. Tehtävän vaihtuessa palvelussuhteen aikana kriisinhallintaorganisaatiossa vaativuusluokan määrää kriisinhallintajoukon komentaja, puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevan henkilöstön osalta kuitenkin Pääesikunta ja reserviin kuuluvien sotilastarkkailijoiden osalta Porin Prikaatin komentaja. Puolustusministeriö määrää tehtävien palkkauksen vaativuusluokassa 10 ja muissa erityistehtävissä, joihin tehtävään määräävä viranomainen on tasavallan presidentti tai puolustusministeriö, sekä lääkärintehtävissä. Valmiusosastohenkilöstön vaativuusluokan määräytymisestä 5 §:ssä tarkoitettuna aikana on voimassa mitä 6 §:ssä säädetään.


11 §
Operaation aikainen päiväraha

Kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle, sotilastarkkailijaa lukuun ottamatta, maksetaan operaation aikana kriisinhallintapäivärahaa 28,70 euroa palvelusvuorokaudelta. KFOR-operaatiossa Kosovossa maksetaan kuitenkin 33,10 euroa palvelusvuorokaudelta sekä ISAF-operaatiossa Afganistanissa ja UNMIS-operaatiossa Sudanissa sekä valmiusosastossa näihin rinnastettavissa palvelusolosuhteissa toimiville 54,60 euroa palvelusvuorokaudelta.


17 §
Matkustamiskustannusten korvaukset

Jos asianomainen Porin Prikaatin suostumuksella järjestää matkansa itse, voidaan siitä aiheutuneista kustannuksista korvata enintään se määrä, joka matkan järjestämisestä 1 momentin mukaisesti olisi valtiolle aiheutunut.


19 §
Perheenjäsenten matkakustannukset eräissä tapauksissa

Porin Prikaatin luvalla palvelusalueella oleskelevien kriisinhallintahenkilöstön perheenjäsenten kiireellisestä puolustusministeriön toimeenpanemasta tai hyväksymästä evakuoinnista poikkeuksellisissa oloissa aiheutuneet välttämättömät matkustamis- ja majoittumiskustannukset voidaan korvata valtion varoista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.