1339/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 26 päivänä huhtikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (296/2006) 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentin 1 kohta sekä liitteen 1.3, 1.5.1, 3, ja 4 kohdat,

sellaisina kuin niistä ovat liitteen 1.5.1 kohta ja 4 kohta asetuksessa 750/2007 ja 3 kohta osaksi asetuksessa 182/2007, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Euroopan yhteisön maksamien tukien edellytyksenä olevien tarkastusten maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) lihantarkastus sekä teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien liha- ja kala-alan laitosten valvonta,Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka–Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko
euroa
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
-------------------------------
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaiset luvat
1) Eläinlääkärin laillistaminen
- lopullinen päätös 43,00
- päätös korvaavista toimenpiteistä 112,00
2) Lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa 112,00
3) Lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 223,00
---------------------------------------------
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
1) Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 168,00
2) Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen
- luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 884,00
- tunnustamisen uusiminen 330,00
3) Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 60,00
4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 850,00
5) Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 170,00
6) Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon käsittely 250,00
3. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
1) Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 24,00
2) Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 31,00
3) Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 36,00
4) Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 12,00
5) Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
- ensimmäinen 42,00
- seuraava 10,00
6) Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
- ensimmäinen 20,00
- seuraava 3,00
7) Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 8,50
8) Eläinrokotteiden OBRP -sertifiointi 120,00
4. Ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen
1) Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen tunnilta 60,00
2) Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
3) Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
4) Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen. 25,00
5) Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 115,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.