1322/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) nojalla:

1 luku

Vastaava ulosottomies

1 §
Yleinen määräytymisperuste

Vastaava ulosottomies on se ulosottomies, jonka ulosottopiirissä vastaajalla on asuin- tai kotipaikka, kun ensimmäinen vastaajaa koskeva ulosottoasia tulee vireille. Jos vastaajan asuin- tai kotipaikka ei ole tiedossa, vastaavana ulosottomiehenä toimii hakemuksen vastaanottaneen ulosottopiirin ulosottomies.

2 §
Erityinen määräytymisperuste

Jos toimitukset ulosottoasiassa pidetään kokonaisuudessaan tai pääosin muualla kuin 1 §:ssä tarkoitetussa paikassa ja samaa vastaajaa koskevia muita ulosottoasioita ei ole vireillä, vastaavana ulosottomiehenä on toimipaikan ulosottomies.

Jos vastaajana olevan elinkeinonharjoittajan taikka yhtiön, yhtymän tai muun yhteisön tosiasiallinen toiminta ei ole 1 §:n mukaisesti määräytyvän ulosottomiehen ulosottopiirissä, vastaava ulosottomies on se ulosottomies jonka ulosottopiirissä tosiasiallinen toimipaikka on.

3 §
Erityistoimia edellyttävät asiat

Jos kyseessä on sellainen erityistoimia edellyttävä ulosottoasia, jonka oikeusministeriö on määrännyt tietyn ulosottomiehen hoidettavaksi, toimii tämä vastaavana ulosottomiehenä.

2 luku

Vähimmäistoimet omaisuuden etsinnässä ja olinpaikan selvittämisessä

4 §
Perusselvitys

Ulosottohakemuksen saavuttua paikalliselle ulosottoviranomaiselle selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajaa koskevat tiedot.

Jos ulosottorekisterissä ei ole vastaajaa koskevia tietoja tai ne eivät ole ajan tasalla, ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla selvitetään väestötietojärjestelmään sekä veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmiin merkityt vastaajan olinpaikkaa ja omaisuutta koskevat tiedot.

5 §
Jatkoselvitys

Edellä 4 §:ssä tarkoitetussa perusselvityksessä saatujen tietojen perusteella vastaajan olinpaikan ja omaisuuden etsintää jatketaan, jos siihen on olosuhteet huomioon ottaen aihetta. Vastaajan olinpaikan selvittämistä ja omaisuuden etsintää jatketaan osoite- ja puhelintietojen selvittämisellä, yhteydenotolla, tapaamisella, ulosottoselvityksellä sekä muihin kuin 4 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin merkittyjen tietojen etsimisellä sekä muilla tiedusteluilla ja selvityksillä.

Vastaajan olinpaikan selvitys ja omaisuuden etsintä lopetetaan, kun on ilmeistä, että vastaajaa tai hänen omaisuuttaan ei löydetä.

6 §
Ulosoton kohde ja rekisteriselvitys suppeassa ulosotossa

Ulosottomies etsii ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuloa ja omaisuutta ulosottorekisteristä sekä ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmistä.

Ulosottokaaren 3 luvun 105 §:n 2 momentissa tarkoitettua rekisteriselvityksiä vastaava toimi on sitä varten perustetun tai ylläpidettävän ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla tapahtuvaa velallisen varallisuustietojen tarkastaminen talletuspankista.

7 §
Rajoituksen peruuttamiseen suppeassa ulosotossa vaikuttava euromäärä

Ulosottokaaren 3 luvun 106 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä on 1 000 euroa.

3 luku

Ilmoitukset

8 §
Ennakkoilmoitus

Velalliselle annettavaan ulosmittauksen ennakkoilmoitukseen merkitään:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) ulosmittaustoimituksen aika ja paikka sekä vastaavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot;

3) ulosmittauksen kohde, ulosmittaukseen liitettävät asiat sekä toistuvaistulon ulosmittauksessa ulosmitattavan tulonosan ja ulosmittaamatta jätettävän tulonosan määräytymisperusteet;

4) ilmoitus, että velallinen voi estää ulosmittauksen maksamalla velan taikka esittää ulosmitattavaksi muuta omaisuutta sekä antaa ulosmittausta varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä viimeistään ulosmittaustoimituksessa;

5) ilmoitus siitä, että velallisen poissaolo ei estä ulosmittauksen toimittamista;

6) kutsu toimitukseen, jos se tulee ulosottokaaren 3 luvun 34 §:n mukaan antaa.

9 §
Määräaikaisilmoitus

Kun rahasaatavan ulosottoasia on ollut 1 päivänä maaliskuuta perinnässä yli vuoden, siitä annetaan velalliselle vuosittain määräaikaisilmoitus mainitun päivän tilanteen mukaan. Määräaikaisilmoitukseen merkitään kaikista velallisen tuolloin vireillä olevista rahasaatavan ulosottoasioista:

1) tarpeelliset asianhallintatiedot;

2) vastaavan avustavan ulosottomiehen yhteystiedot;

3) ulosottoasia, vireilletulopäivä, hakijan saatavan rahamäärä vireilletulopäivänä, peritty rahamäärä ja perimättä oleva rahamäärä;

4) jos saatava ei ole lainvoimainen, ulosottomiehen hallussa oleva, hakijan saatavan varalle talletettu jakamaton rahamäärä tai vakuus;

5) jos usea velallinen vastaa hakijan saatavasta tai sen osasta, se että asiassa on muita velallisia.

Hakijalle määräaikaisilmoitus annetaan vain hänen hakemastaan ulosottoasiasta.

Määräaikaisilmoitusta ei anneta, jos asianosainen on ilmoittanut, ettei hän halua määräaikaisilmoitusta.

Jos elatusavun perintä tapahtuu siten kuin elatusturvalain (671/1998) 15 §:ssä säädetään, velalliselle annettavaan määräaikaisilmoitukseen merkitään kunnan toimielimelle tilitetty rahamäärä ilman tietoja hakijan saatavan rahamäärästä ja perimättä olevasta rahamäärästä.

4 luku

Ulosmittaus ja myynti

10 §
Kertymän vähimmäismäärä

Ulosottokaaren 4 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ulosmittauksen edellytyksenä oleva kertymän vähimmäismäärä on 40 euroa.

11 §
Erottamisetu

Luonnollisen henkilön ulosmittauksesta erotetaan ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa työvälineisiin rinnastettavia esineitä 3 000 euron tai erityisestä syystä enintään 5 000 euron arvosta.

12 §
Maksukiellon sisältö

Saatavan ja muun oikeuden ulosmittauksesta annettavaan maksukieltoon tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) ulosmitattu saatava tai muu oikeus, jota maksukielto koskee;

2) tarpeelliset tiedot maksukiellon saajasta;

3) tarpeelliset asianhallintatiedot;

4) maksukiellon noudattamisvelvollisuus ja sen rikkomisen seuraukset sekä mahdollinen maksukehotus;

5) maksukiellon voimassaoloaika;

6) maksukiellon päiväys ja numero;

7) ulosottomiehen virkavarojen tilin numero ja maksussa ilmoitettavat yksilöintitiedot;

8) ulosottomiehen yhteystiedot.

Maksukiellon sisällöstä palkan ja muun siihen rinnastetun toistuvaistulon ulosmittauksessa säädetään ulosottokaaren 4 luvun 56 §:n 1 momentissa.

13 §
Rekisteri-ilmoitukset

Ulosottokaaren 4 luvun 33 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus ulosmittauksesta tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti taikka sähköisesti tämän ilmoittamalla tavalla, jos ulosottomies voi varmistaa viestin perillemenon.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) ulosmittauksen kohteen yksilöintitiedot;

2) tarpeelliset asianhallintatiedot;

3) ulosmittauksen toimituspäivä ja ulosmittauspäätöksen numero;

4) rekisteri-ilmoituksen päiväys ja numero;

5) ulosottomiehen yhteystiedot.

14 §
Palkasta ulosmitattava määrä

Ulosottokaaren 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta jätetään ulosmittaamatta:

1) 64 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

2) 61 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

3) 58 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

4) 54 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi ja puoli kertaa velallisen suojaosuuden määrä;

5) 50 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin kuusi kertaa suojaosuuden määrä.

15 §
Kuulutus

Asianosaiskeskustelusta kuulutusrekisterissä julkaistavassa kuulutuksessa ilmoitettavat tiedot lähetetään Oikeusrekisterikeskukselle viimeistään viisi viikkoa ennen asianosaiskeskustelua. Tiedot lähetetään sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamalla tavalla.

5 luku

Jako ja tilitys

16 §
Yrityskiinnitys

Ulosottokaaren 6 luvun 17 §:ssä tarkoitettu kuulutusta edellyttävä varojen määrä on 20 000 euroa. Kuulutuksessa tulee mainita velallisen nimi, kertynyt rahamäärä ja se, että omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys.

17 §
Tilitysmenettely

Saataville kohdennetut varat tilitetään hakijalle viikoittain, jollei tilittämiselle ole estettä. Tilitetyistä varoista annetaan hakijalle saatavakohtainen erittely.

Varat siirretään ulosottomiehen virkavarojen tililtä tilisiirtona hakijan ilmoittamalle tilille. Jollei hakija ole ilmoittanut tiliä, varat tilitetään hakijan ilmoittamaan tilitysosoitteeseen, jos tilityksestä saadaan tosite ulosottomiehen maksuliikkeen kirjanpitoon. Jos hakijan tilitysosoitetta ei tiedetä, varat säilytetään ja tilitetään siten kuin ulosottokaaren 6 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään.

18 §
Vähäiset suoritukset

Ulosottokaaren 3 luvun 101 §:ssä tarkoitettu pieni jäännössaatava on enintään 10 euroa.

Ulosottokaaren 6 luvun 20 §:ssä tarkoitettu vähäinen liikasuoritus on enintään 10 euroa.

Ulosottokaaren 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettu vähäinen varojen määrä on 10 euroa.

19 §
Erikseen talletus

Ulosottokaaren 6 luvun 23 §:ssä tarkoitettu erikseen talletettava huomattava määrä on yli 10 000 euroa.

6 luku

Voimaantulo

20 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Neuvotteleva virkamies
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.