1321/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 14 §:n 3 momentin ja 12 luvun 1 §:n sekä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (424/2003) 6 §:n nojalla:

1 §
Tulosohjaus

Ulosottoviraston tulosohjauksesta vastaa hallintovirasto.

2 §
Kihlakunnanulosottomiehen kelpoisuusvaatimukset

Kihlakunnanulosottomieheksi voidaan nimittää Suomen kansalainen, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon, virkaan soveltuvan ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon, ja jolla on käytännön kokemusta virkaan kuuluvissa tehtävissä tai joka muissa tehtävissä on saavuttanut viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon.

3 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Ulosottoviraston päällikkö nimittää virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen alaisensa muut kuin ulosottokaaren 1 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.

Kihlakunnanvoudit nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen hallintovirasto.

4 §
Kihlakunnanvoudin kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, on Helsingin, Itä- ja Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen ulosottovirastoissa kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena yhteen kihlakunnanvoudin virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudin kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään erikseen.

5 §
Muun virkamiehen kielitaito

Kaksikielisissä ulosottopiireissä on huolehdittava siitä, että ulosottoviraston muidenkin kuin 4 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kielitaito vastaa toimialueella olevia tarpeita.

6 §
Ulosottoviraston päällikön tehtävien väliaikainen hoitaminen

Hallintovirasto määrää ulosottoviraston päällikköä kuultuaan viraston muun kihlakunnanvoudin hoitamaan päällikön tehtäviä hänen sellaisen virkavapautensa aikana, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 15 §:ssä tarkoitetun esteellisyyden aikana. Määräys annetaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ulosottovirastossa, jossa on yksi kihlakunnanvouti, määräyksen päällikön tehtävien hoitamisesta 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa antaa hallintovirasto. Sama koskee tilannetta, jossa 1 momentissa tarkoitetut virkamiehet ovat estyneinä samanaikaisesti.

7 §
Virkavapaus

Ulosottoviraston päällikkö päättää virkavapaudesta, johon hänen alaisellaan kihlakunnanvoudilla on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus sekä muulle alaiselleen myönnettävästä virkavapaudesta.

Hallintovirasto päättää ulosottoviraston päällikölle myönnettävästä virkavapaudesta ja muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta kihlakunnanvoudille myönnettävästä virkavapaudesta.

8 §
Sivutoimi

Hallintovirasto myöntää johtavalle kihlakunnanvoudille ja kihlakunnanvoudille sivutoimiluvan.

Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin on tehtävä muusta kuin lupaa edellyttävästä sivutoimesta ilmoitus hallintovirastolle.

9 §
Ulosottoviraston päällikön tehtävät

Ulosottoviraston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston toimintaa sekä seurata ja valvoa ulosottotoiminnan yhdenmukaisuutta;

2) vastata viraston toiminnan tuloksellisuudesta;

3) vahvistaa viraston työjärjestys;

4) määrätä tehtävien hoidosta toimipaikoissa;

5) määrätä täytäntöönpanokirjojen, vakuuksien, täytäntöönpanossa haltuun otetun omaisuuden ja rahavarojen asianmukaisesta säilytyksestä ja hoidosta.

10 §
Virkamerkki

Ulosottomiehelle annetaan hallintoviraston vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

11 §
Oikeushallintopäällikkö

Lääninhallituksessa ulosoton hallintotehtäviä hoitaa, jollei tehtäviä ole työjärjestyksellä määrätty muulle virkamiehelle, maaherran alaisena oikeusministeriön nimittämä oikeushallintopäällikkö. Oikeushallintopäälliköllä on oltava oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintoon. Useampaa lääniä varten voidaan nimittää yhteinen oikeushallintopäällikkö. Tällöin oikeusministeriö määrää oikeushallintopäällikön sijoituspaikan ja toimialueen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

13 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan nimitettynä oleva on kielitaidon osalta edelleen kelpoinen sellaiseen johtavan kihlakunnanvoudin tai kihlakunnanvoudin virkaan, johon hän oli kielitaidon osalta kelpoinen tämän asetuksen tullessa voimaan. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa määräajaksi nimitetty johtava kihlakunnanvouti on kielitaidon osalta kelpoinen virkasuhteeseen määräajan loppuun.

Mitä edellä 2 §:ssä säädetään, koskee tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tehtäviä virkanimityksiä kuitenkin siten, että ennen tämän asetuksen voimaantuloa avustavan ulosottomiehen virkaan nimitetty on kelpoinen myös kihlakunnanulosottomiehen virkaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Neuvotteleva virkamies
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.