1292/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Laki autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 6 ja 6 a §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § laeissa 266/2003 ja 1450/2006 sekä 6 a § mainitussa laissa 266/2003, sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § ja liite seuraavasti:

3 luku

Veron määrä

5 a §

Henkilöautosta, jonka oma massa on alle 4 500 kilogrammaa, suoritettava vero on lain liitteenä olevan verotaulukon mukainen prosenttiosuus auton verotusarvosta. Veroprosentti määräytyy niiden auton yhdistettyä kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella, jotka on merkitty tai pitäisi merkitä ajoneuvoliikennerekisteriin auton teknisiin tietoihin.

Jos 1 momentissa tarkoitettua tietoa hiilidioksidipäästöistä ei ole, veroprosentti määräytyy auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavien laskennallisten hiilidioksidipäästöjen perusteella verotaulukon mukaisesti. Jos auton tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan (kilogrammoina) osamäärä on 0,15 tai suurempi, laskennallisia hiilidioksidipäästöjä korotetaan kertomalla ne luvulla 1,5. Hiilidioksidipäästöjen määrä pyöristetään täysiin grammoihin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen laskennallisten hiilidioksidipäästöjen sijasta veroprosentti määräytyy verotettavana olevan henkilöauton yhdistettyä kulutusta vastaavien hiilidioksidipäästöjen perusteella, jos verovelvollinen ensiverotuksen yhteydessä esittää niistä selvityksen ja jos ne on:

1) vahvistettu EY-tyyppihyväksynnän yhteydessä määriteltyinä moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta annetun neuvoston direktiivin 80/1268/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetussa komission direktiivissä 93/116/EY tai sitä korvaavassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti; tai

2) määritelty verotusajankohtana voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

6 §

Uutena tai vuoden 2002 jälkeen valmistetun, käytettynä verotettavan linja-auton, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, vero on 26 prosenttia auton verotusarvosta.

Uutena tai vuoden 2002 jälkeen valmistetun, käytettynä verotettavan moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon vero on moottorin iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan ajoneuvon verotusarvosta seuraavasti:

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 8
131–255 cm3 10
256–355 cm3 13
356–505 cm3 16
506–755 cm3 18
756 cm3 tai enemmän 20
sähkökäyttöinen L-luokan ajoneuvo 10
6 a §

Ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan linja-auton, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon vero on verotusarvosta se osuus veroa, joka sisältyi samanlaisten ajoneuvojen yleisiin vähittäismyyntiarvoihin, kun ajoneuvot olivat uusia. Veron osuus lasketaan niiden yleisten veroperusteiden mukaan, joista säädetään siinä autoveroa koskevassa laissa, joka oli voimassa, kun ajoneuvot olivat uusia. Veron osuus voidaan määrittää useamman kuin yhden ajoneuvomallin yleisiin vähittäismyyntiarvoihin sisältyvien veron osuuksien perusteella huomioon ottaen samaa automerkkiä koskevat verotustiedot ja hinnoittelu.

Tullihallitus vahvistaa veron osuudet julkaisemassaan taulukossa. Taulukon mukaista veron osuutta sovelletaan verotuksiin, jotka tulevat vireille sen jälkeen, kun 14 päivää on kulunut taulukon julkaisemisesta. Taulukon mukaista veron osuutta voidaan kuitenkin soveltaa sen julkaisemispäivästä lukien, jos taulukon mukainen veron osuus on pienempi kuin 3 momentin mukaan laskettavan veron osuus.

Jos veron osuutta ei ole julkaistu taulukossa tai taulukon julkaisemisesta on kulunut vähemmän kuin 14 päivää, veron osuus on:

1) linja-auton, jonka oma massa on alle 1 875 kilogrammaa, osalta 26 prosenttia auton verotusarvosta;

2) moottoripyörän ja muun verollisen L-luokan ajoneuvon osalta iskutilavuuden tai käyttövoiman mukaan ajoneuvon verotusarvosta seuraavasti:

Kokoluokka Veroprosentti
enintään 130 cm3 9
131–255 cm3 12
256–355 cm3 15
356–505 cm3 19
506–755 cm3 21
756 cm3 tai enemmän 23
sähkökäyttöinen L-luokan ajoneuvo 12

Jos 3 momentin mukaan kannetun veron määrä ylittää sen veron, joka sisältyy markkinoilla olevan vastaavan ajoneuvon jäljellä olevaan arvoon, veron ylittävää määrää ei kanneta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lakia sovelletaan niihin ajoneuvojen verotuksiin, jotka tulevat vireille lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos ennen 2 päivää marraskuuta 2007 vireille tullut ajoneuvon verotus peruutetaan 43 §:n 1 momentin perusteella, verovelvolliselta ei peritä 35 a §:n 2 momentissa ja 43 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksuja. Jos ennen 2 päivää marraskuuta 2007 vireille tullut ajoneuvon verotus peruutetaan 43 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla, veroa ei koroteta mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvo verotetaan hakemuksesta tämän lain mukaisesti lain voimaantulon jälkeen. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 147/2007
VaVM 23/2007
EV 125/2007

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.