1286/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

lisätään julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 13 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

13 §
Starttirahan myöntämisen edellytykset

Starttirahan myöntämisen edellytyksenä muulle työvoimatoimiston henkilöasiakkaalle kuin työttömälle työnhakijalle on 1 momentissa säädetyn lisäksi, että hakija ei saa samalta ajalta:

1) palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaansa liittymättömästä työstä, jolloin palkkana pidetään myös vuosiloma-ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä sellaista työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon;

2) kansaneläkelain (568/2007) mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, minkään työeläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläkettä, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea;

3) sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityishoitorahaa;

4) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista kuntoutusrahaa tai -avustusta, työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella;

5) opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.

Starttirahaa ei myönnetä, jos:

1) hakija siirtyy työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehdystä työstä tekemään samaa työtä työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitettuna palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä; ja

2) hakijan esittämän liiketoimintasuunnitelman perusteella tai muutoin on ilmeistä, että hakijan pääasiallinen toimeksiantaja olisi hänen aiempi työnantajansa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

Työministeri
Tarja Cronberg

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.