1268/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 14 § sekä liitteessä 1 olevan I osan johdanto-osa, 0, 2, 11, 39 ja 41 kohta sekä liitteet 2–6,

sellaisina kuin ne ovat, 14 § asetuksissa 354/2006 ja 897/2007, 0 kohta asetuksessa 42/2007, 2 kohta asetuksessa 622/2006, 11 kohta asetuksessa 309/2005, 39 kohta asetuksessa 840/2004, 41 kohta mainitussa asetuksessa 622/2006, liite 2 osaksi asetuksissa 575/2003 ja 74/2004 sekä mainituissa asetuksissa 840/2004, 622/2006 ja 897/2007, liite 3 osaksi mainituissa asetuksissa 74/2004, 840/2004 ja 622/2006, liite 4 osaksi mainituissa asetuksissa 840/2004 ja 622/2006, liite 5 osaksi mainitussa asetuksessa 840/2004, liite 6 osaksi mainituissa asetuksissa 575/2003, 74/2004 ja 840/2004, sekä

lisätään liitteessä 1 olevaan I osaan, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 575/2003, 74/2004, 840/2004, 622/2006 ja 42/2007 sekä asetuksissa 829/2003, 334/2004, 309/2005, 356/2006, 382/2006, 768/2006, 244/2007 ja 833/2007, uusi 61 kohta seuraavasti:

14 §
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset

1. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja ensi kertaa käyttöön otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E-tyyppihyväksyntää tai direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset, jollei EY-asetuksessa toisin säädetä.

2. Liitteissä 1-5 on hyväksynnässä suoraan sovellettavat EY-asetukset ja tiedot niiden voimaantulosta.

3. Tyyppihyväksynnässä ja yksittäisen ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa seuraavia poikkeuksia liitteessä 1 olevista tai EY-asetuksessa säädetyistä vaatimuksista:

a) EY-tyyppihyväksynnässä, kansallisessa tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa matkailuautolle, sairasautolle, ruumisautolle, invataksille, pelastusautolle, poliisiautolle ja rajavartiolaitoksen autolle liitteessä 2 olevia poikkeuksia;

b) kuljetettavien matkustajien tai tavaroiden suojeluun tarkoitetulle ajoneuvolle (panssaroidulle ajoneuvolle) liitteessä 3 olevia poikkeuksia;

c) muulle erikoiskäyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle, mukaan lukien matkailuperävaunut, liitteessä 4 olevia poikkeuksia;

d) ajoneuvonosturille liitteessä 5 olevia poikkeuksia;

e) ajoneuvolain 30 §:ssä tarkoitetussa piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäiskappaleena valmistetun ajoneuvon tai yksittäiskappaleena maahantuodun M1-, N1- ja N2-luokan ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa liitteessä 6 olevia poikkeuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/40/EY (32006L0040); EUVL N:o L 161; 14.6.2006, s. 12
Komission direktiivi 2007/37/EY (32007L0037); EUVL N:o L 161; 22.6.2007, s. 60
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (32007R0715); EUVL N:o L 171; 29.6.2007, s. 1

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.