1266/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun arpajaislain (1047/2001) 46 §:n nojalla, sellaisena kuin edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilla tarkoitetaan tässä asetuksessa sisäasiainministeriön poliisiosastoa, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liikkuvaa poliisia, Poliisiammattikorkeakoulua, Poliisin tekniikkakeskusta, Poliisin tietohallintokeskusta sekä paikallispoliisia. Siltä osin kuin tässä asetuksessa ei toisin säädetä, sisäasiainministeriön poliisiosaston suoritteiden maksullisuuteen sovelletaan myös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annettua sisäasiainministeriön asetusta (1348/2006). Poliisin lääninjohdon suoritteiden maksullisuudesta säädetään erikseen.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:n nojalla maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät suoritteet;

2) esitutkintalain mukaiset suoritteet ja asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle sekä vähemmistövaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;

3) poliisilain (493/1995) 37 §:n mukainen tutkinta ja tutkinnan johdosta asianosaiselle ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat, lukuun ottamatta jäljempänä 5 §:n 2 ja 3 kohdissa mainittuja suoritteita;

4) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen sekä yhteistyöviranomaiselle poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;

5) poliisin aloitteesta tapahtuva opastus, ohjeistus ja neuvonta; sekä

6) valvontatehtävät, jollei niistä jäljempänä toisin säädetä.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:

1) tiedoksianto rikosasioissa;

2) päätös ja muu toimituskirja hallintokanteluasiassa;

3) lausunto;

4) päihtyneiden käsittely;

5) luvan, suostumuksen tai hyväksynnän peruuttaminen;

6) lupapäätös, joka myönnetään ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle;

7) määräaikainen oleskelulupapäätös tai oleskeluluvan siirtopäätös pakolaiselta, ihmiskaupan uhrilta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai yksilöllisestä inhimillisestä syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi;

8) viisumi Euroopan Unionin jäsenvaltion kansalaisen perheenjäseniltä, jotka eivät itse ole jäsenvaltioiden kansalaisia;

9) yleisestä kokouksesta tehtävän ilmoituksen käsittely; sekä

10) väliaikainen henkilökortti, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten valtiollisissa vaaleissa tai kansanäänestyksessä, kunnallisvaaleissa tai kansanäänestyksessä taikka Euroopan parlamentin vaaleissa, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

3 §
Tiedoksiantomaksut

Tässä asetuksessa tarkoitettujen maksujen suorittamiseen velvollisen on suoritettava myös ne kustannukset, jotka aiheutuvat virallisessa lehdessä tai muussa lehdessä kuuluttamisesta silloin, kun kuuluttaminen on tarpeen hallintolain (434/2003) 54 §:ssä tarkoitetun tiedoksiantovelvollisuuden täyttämiseksi.

Haastemieslain (505/1986) 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdissa mainittujen tiedoksiantoon oikeutettujen virkamiesten suorittamista tiedoksiannoista perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on säädetty, peritään käräjäoikeudelta toimeksiannosta suoritetusta haastetiedoksiannosta riita- tai hakemusasiassa 27 euron suuruinen julkisoikeudellinen maksu.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii kiinteät maksut, ovat tämän asetuksen liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

Hylkäävästä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu kuin myönteisestä päätöksestä, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty hylkäävälle päätökselle alempaa maksua.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) poliisin toimitiloihin tai hätäkeskuksiin liitetyn rikosilmoitinlaitteen ja poliisin vastaanottaman vartioimisliikkeen välittämän aiheettoman hälytyksen johdosta suoritetut toimenpiteet;

2) petoeläinvahingon tutkinta ja siihen liittyvät toimenpiteet;

3) eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) mukainen tutkinta;

4) ampumaradan tarkastaminen;

5) tavara-arpajaisten arvonnan ja arpojen sekoittamisen valvonta;

6) arvauskilpailujen voittajan toteamisen valvonta;

7) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuun ottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, siviilipalveluslain (1723/1991) 63 §:n mukaista virka-apua, mielenterveyslain (1116/1990) 31 §:n mukaista virka-apua sekä tapaturmavakuutuslain (608/1948) 64 b §:n mukainen virka-apu;

8) pyynnöstä tehtävät lentoliikenteen erityiset turvallisuustoimenpiteet, ilmailulain (1242/2005) ja asianomaisten viranomaisten kulloisenkin turvallisuustilanteen perusteella määrittelemän turvallisuustason;

9) metsästyslain (615/1993) mukaiset irtokoiran talteenottoon liittyvät toimenpiteet;

10) säädöksiin perustuva tietopalvelu;

11) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa sekä teknistä tallennetta tai vastaavaa korvaavat jäljennökset viranomaisessa säilytettävistä asiakirjoista ja teknisistä tallenteista;

12) arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetuista virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset; sekä

13) muut näihin verrattavat suoritteet.

Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti.

Suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana käytetään 61 euroa/h sekä moottoriajoneuvon käytön omakustannushintana 20 euroa/h. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei kuitenkaan koske 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää poliisiyksikkö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Rahapeliyhteisöiltä perittävä valvontamaksu

Rahapelitoiminnan valtakunnalliseen valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta peritään rahapeliyhteisöiltä julkisoikeudellisena maksuna valvontamaksu, jonka määrä vastaa arpajaislain 42 §:ssä sisäasiainministeriölle säädettyjen rahapelitoimintaan liittyvien tehtävien hoitamisesta aiheutuvien muiden kuin rahapelien pelisääntöjen vahvistamisesta ja muuttamisesta perittävien sekä tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetuilla suoritemaksuilla katettavien kustannusten määrää.

Valvontamaksu jaetaan rahapeliyhteisöjen kesken seuraavan jakoperusteen mukaisesti:

1) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen, 45 prosenttia;

2) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoiminnan harjoittamiseen, 45 prosenttia; sekä

3) rahapeliyhteisö, jolle on annettu arpajaislain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu rahapelilupa totopelien toimeenpanemiseen, 10 prosenttia.

7 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) automaattisen rikosilmoitinlaitteiston liittäminen poliisin ja hätäkeskuksen toimitiloihin sekä laitteiston toimintavalmiuden ylläpitäminen;

2) tilauksesta annettavat julkaisut;

3) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut;

4) tilauksesta tehtävät tilastot ja selvitykset;

5) poliisin hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

6) muut kuin 5 §:ssä mainitut jäljennökset, postituspalvelut sekä pyynnöstä hankittavat asiakirjat;

7) poliisihallinnon ulkopuolisille tarjottavat koulutuspalvelut sekä koulutuspalvelut poliisihallinnossa, jos niitä on saatavissa myös ulkopuolisilta sekä opetuksen liitännäispalvelut;

8) muu kuin säädöksiin perustuva tietopalvelu;

9) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;

10) Poliisin tekniikkakeskuksen palvelut;

11) erikoiskuljetusten ja arvokuljetusten avustaminen ja varmistus- ja turvatehtävät sekä kuljettajapalvelut poliisihallinnon ulkopuolisille;

12) ampuma-aselainsäädännön soveltamisalaan kuuluviin esineisiin tehtävät merkinnät; sekä

13) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Kohdissa 6 ja 9 säädetty ei koske poliisihallinnon sisäisiä suoritteita.

8 §
Muut rahapelitoiminnan valvontaan liittyvät suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista rahapeliyhteisöiltä peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat rahapelitoiminnan tietoteknisen valvonnan laite- ja ohjelmistosuunnittelu sekä niiden hankinta ja ylläpito.

9 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksu voidaan periä myöhemmin, jos siihen on perusteltu syy.

Maksua ei palauteta, jos hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun päätöksen antamiseen liittyviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut valvontamaksut peritään valvontamaksukausittain jälkikäteen. Valvontamaksukaudet ovat tammikuu― kesäkuu ja heinäkuu―joulukuu.

Edellä 5 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut virallisten valvojien valvontatehtävistä aiheutuneet palkkiot ja korvaukset peritään neljännesvuosittain jälkikäteen.

Edellä 8 §:ssä säädetyistä suoritteista peritään maksut sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on luovuttanut suoritteen tai maksanut suoritteesta aiheutuneen laskun.

10 §
Siirtymäsäännös

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lupahallintopäällikkö
Anne Aaltonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET

Ajokorttipäätökset
väliaikainen ajokortti 10 €
tilapäinen ajokortti 27 €
kansainvälinen ajokortti 8 €
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen)
(Ajoneuvohallintokeskuksen maksu) 12,50 €
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti) 60 €
uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 70 €
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokortin kaksoiskappale
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
ajokorttiluvan hylkäävä päätös 30 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
hankkimis- ja hallussapitolupa 32 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 23 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 16 €
hankkimislupa ulkomailla asuvalle 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 18 €
rinnakkaislupa 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 24 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 20 €
yksityinen valmistamislupa 27 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 22 €
yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 18 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 15 €
kaasusumutinlupa 25 €
kaasusumutinluvan kaksoiskappale 19 €
aseenkäsittelylupa 36 €
aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 36 €
ilmoitus aseen osasta 18 €
ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 1 €/ase
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1―10 asetta
ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 35 €/1―10 asetta
Säilytystilojen tarkastus
uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 70 €
muu säilytystilojen tarkastus 54 €
Asevastaavan hyväksyntä 27 €
asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 22 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (sisältää todistuksen) 16 €
Ampumatarvikeluvat
ampumatarvikelupa 28 €
samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 16 €
lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 38 €
Yksityinen siirto ja tuonti
yksityinen ennakkosuostumus 20 €
yksityinen siirtolupa 20 €
Euroopan ampuma-asepassi 72 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 20 €
yksityinen tuontilupa 27 €
suostumus 19 €
Arvauskilpailut
voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 17 €
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 16 €
Bingo
lupapäätös 44 €
pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 16 €
Harjoituslupa
lupapäätös 20 €
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös 20 €
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 18 €
henkilöauton ammattiajolupakoe 95 €
Henkilökortti
henkilökortti 40 €
(sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € )
alaikäisen henkilökortti 24 €
väliaikainen henkilökortti 30 €
lukkiintuneen kortin avaaminen 10 €
(lisäksi peritään Väestörekisterikeskukselle kuuluva maksu 18 €, mikäli asiakkaalle on tilattu PUK-koodin sisältävä uusi kirje)
hylkäävä päätös 23 €
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §)
henkilön tunnistaminen 13 €
Järjestyksenvalvojat
järjestyksenvalvojakoe 95 €
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 31 €
järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 25 €
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö 15 €
järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, liikenneasemille tai kulkuneuvoihin 140 €
järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
Liikenneopettajalupa
lupapäätös 21 €
kaksoiskappale 19 €
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös 19 €
Muukalaispassi
muukalaispassin myöntäminen 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
hylkäävä päätös 40 €
Oleskelulupa
oleskelulupapäätös 120 €
opiskelijat, alaikäiset 55 €
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä oleskelukorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelukorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 40 €
oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan 25 €
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 120 €
Opetuslupa
lupapäätös 23 €
Pakolaisen matkustusasiakirja
pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
hylkäävä päätös 40 €
Passi
enintään vuoden passi 80 €
yli vuoden passi 46 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
pikapassi 60 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
express-passi 80 €
(sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun)
merimiespassi 40 €
hylkäävä päätös 40 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §)
lupapäätös 28 €
Rahankeräys
lupapäätös 42 €
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 17 €
Tarkastuspassi
myöntäminen 20 €
Tavara-arpajaiset
lupapäätös 51 €
arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 22 €
lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 20 €
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §)
lupapäätös 31 €
Turvasuojaajaksi hyväksyminen
turvasuojaajaksi hyväksyminen 34 €
turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
turvasuojaajakortin kaksoiskappale 31 €
Turvatarkastus
turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, lentoliikenne, alus ja satamarakenne) 34 €
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös 20 €
Vartijaksi hyväksyminen
vartijaksi hyväksyminen 34 €
vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
vartijakortin kaksoiskappale 30 €
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 23 €
väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 20 €
väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 21 €
voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille 13 €
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
Viisumi
viisumin myöntäminen 60 €
viisumin myöntäminen, alennettu maksu 35 €
vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta 35 €
Yleisötilaisuus
päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä 43 €
Ilmoitukset
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 27 €
alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 10 €
yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 16 €
arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely 16 €
ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 16 €
Turvallisuusselvitys
suppea turvallisuusselvitys 41 €
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
tarkastusoikeuden käyttäminen 26 €
Pelikasinon tarkastaminen
tarkastuskäynti 236 €

2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET

Arpajais- ja asehallintoyksikön suoritteet
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön toimitiloissa) 17 €/ase
ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
patruunoiden erätarkastus 360 €
patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa 47 €
kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 53 €
kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
kaupallinen ennakkosuostumus 24 €
kaupallinen tuontilupa 47 €
kaupallinen siirtolupa 24 €
määräaikainen kaupallinen siirtolupa 26 €
määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 21 €
kaupallinen vientilupa 53 €
kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
Asealan elinkeino
asealan elinkeinolupa 300 €
asealan elinkeinoluvan muutos 150 €
vastuuhenkilön koe 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
asealan kaupan harjoittaja 170 €
asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €
ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 170 €
ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €
ampumaradan pitäjä 85 €
ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €
asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €
päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 55 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 56 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen 56 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 34 €
saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Rahapelitoiminta
rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen 670 €
rahapelin pelisääntöjen muuttaminen 670 €
Turvallisuusalan valvontayksikön suoritteet
Vartioimisliikelupa
vartioimisliikelupa 268 €
vartioimisliikeluvan muuttaminen 134 €
muutosilmoituksen käsittelymaksu 54 €
vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 80 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 170 €
toimipaikka 150 €
vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 220 €
toimipaikka 200 €
vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 250 €
toimipaikka 220 €
vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 450 €
toimipaikka 350 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen 107 €
vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 107 €
Muut poliisiosaston suoritteet
lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 40 €
poliisivaltuuksien myöntäminen 84 €
sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 168 €

3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET

Valintakoe
valintakoemaksu 42 €
Tottelevaisuustarkastus
vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa 600 €
vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa 1400 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus 600 €
järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen teoriaosa 360 €

4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET

Turvallisuusselvitys
perusmuotoinen turvallisuusselvitys 78 €
laaja turvallisuusselvitys 118 €

5. MUUT PÄÄTÖKSET JA TODISTUKSET

muu hakemuksesta annettava päätös 25 €
pyynnöstä annettava todistus 14 €
muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.