1251/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty on sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2006) 1 §, 2 §:n 3 ja 6 momentti, 3 §:n 9 ja 10 kohta sekä 4 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä 1 § ja 2 §:n 3 momentti ovat asetuksessa 1150/2006, seuraavasti:

1 §
Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi on ministeriöiden, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliiton pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä valtiovarainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta).

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikaudeksi valtioneuvosto nimeää jäsenistä ja varajäsenistä puolet valtiovarainministeriön ehdottamista ja puolet Suomen Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnassa tulee olla edustus ainakin valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusministeriöstä ja Kansaneläkelaitoksesta.


Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:


9) toimia ohjausryhmänä valtiovarainministeriössä tapahtuvalle neuvottelukunnan tehtävien valmistelulle; ja

10) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat valtiovarainministeriön itse tai neuvottelukunnan esityksestä määräämät tehtävät.

4 §
Neuvottelukunnan toiminnan järjestäminen

Neuvottelukuntaa ja sen tehtäviä koskevien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano tapahtuu valtiovarainministeriössä sen työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Ilkka Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.