1241/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 7 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1139/2007) 5 §:n 1 momentin sekä 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 281/2000, seuraavasti:

1 §
Toimintayksiköt

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tutkimusyksiköitä sekä hallintoyksikkö.

2 §
Ylijohtajan kelpoisuus ja arvonimi

Ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyys oikeuspoliittiseen tutkimukseen ja suunnitteluun sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Ylijohtajalla on professorin arvonimi.

3 §
Yksiköiden johtajat

Tutkimusyksikön päällikkönä toimii tutkimusjohtaja ja hallintoyksikön päällikkönä hallintopäällikkö.

Tutkimusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet. Edellytyksenä on myös käytännön kokemus oikeuspoliittisesta tutkimuksesta ja suunnittelusta sekä empiirisen tutkimuksen menetelmien käyttämisestä. Lisäksi vaaditaan kokemusta tutkijoiden ohjaamisesta tai tutkimusprojektien johtamisesta.

Tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi, jos hänellä on yliopistossa todettu dosentin pätevyys.

Hallintopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys hallintotehtäviin.

Tutkimusjohtajat nimittää oikeusministeriö laitoksen ylijohtajan esityksestä. Hallintopäällikön nimittää ylijohtaja.

4 §
Muu henkilöstö

Tutkimuslaitoksessa on lisäksi muuta virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

Ylijohtaja ottaa ja erottaa tutkimuslaitoksen muun henkilöstön.

5 §
Ylijohtajan ja yksiköiden johtajien tehtävät

Ylijohtaja johtaa ja kehittää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Ylijohtaja päättää tutkimuslaitoksen yleisistä toimintalinjoista sekä tutkimuslaitoksen toimintaa ja taloutta koskevista yksityiskohtaisista tulostavoitteista oikeusministeriön vahvistamien tulossopimuksessa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa. Ylijohtaja päättää tutkimuslaitoksen ehdotuksista talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Tutkimusjohtajat ja hallintopäällikkö vastaavat johtamiensa yksikköjen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

6 §
Neuvottelukunta

Tutkimuslaitoksella on laitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta, joka käsittelee tutkimuslaitoksen toiminnan kehittämissuuntia, tukee tutkimuslaitoksen strategista suunnittelua, edistää tutkimuslaitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä seuraa laitoksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Neuvottelukunta antaa myös oikeusministeriön pyynnöstä tutkimuslaitoksen toimialueen kehittämiseen liittyviä lausuntoja.

Neuvottelukuntaan kuuluvat Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja sekä enintään kymmenen muuta jäsentä, joista yksi on Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

Oikeusministeriö asettaa neuvottelukunnan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen esityksestä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja vahvistaa jäsenten palkkiot.

7 §
Virkavapauden myöntäminen

Tutkimuslaitoksen ylijohtajalle virkavapauden myöntää oikeusministeriö. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Tutkimusjohtajalle virkavapauden myöntää tutkimuslaitoksen ylijohtaja. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää ylijohtaja.

8 §
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Virkamiehen määräajaksi tai muuten rajoitetuksi ajaksi virkasuhteeseen nimittää se viranomainen tai virkamies, joka myöntää virkamiehelle virkavapauden. Tutkimuslaitoksen ylijohtajan yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää kuitenkin valtioneuvosto.

Vuosiloman tai tilapäisen esteen ajaksi tarvittavan sijaisen tutkimuslaitoksen ylijohtajalle määrää oikeusministeriö.

9 §
Asioiden ratkaiseminen

Ylijohtaja ratkaisee ne tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat, joita työjärjestyksessä ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

10 §
Työjärjestys

Tutkimustoiminnan ja laitoksen sisäisen hallinnon muusta järjestämisestä määrätään Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain (1139/2007) 5 §:n 2 momentin mukaisesti tutkimuslaitoksen työjärjestyksessä.

Ylijohtaja vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestyksen.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Lainsäädäntöneuvos
Håkan Stoor

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.