1239/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ajoneuvojen katsastusluvista 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1099/1998) 24 a §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1102/2002, viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Ajoneuvohallintokeskuksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) asiakirjapalvelut;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat;

15) liikenneyrittäjäsuoritteet;

16) kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet.

3 §
Katsastustoiminnan maksu

Ajoneuvohallintokeskus perii katsastusluvan haltijoilta ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 24 a §:ssä tarkoitettua katsastustoiminnan maksua kultakin edellisen kuukauden aikana suoritetulta katsastukselta 1,50 euroa.

4 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) toimiluvan mukaisen katsastustoiminnan aloittamistarkastus 300 euroa;

2) toimiluvan haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu 42 euroa;

3) poikkeuksen myöntäminen ajokorttilupaa tai henkilöauton ammattiajolupaa koskevista terveysvaatimuksista 25 euroa;

4) suullinen teoriakoe terveysperustein 16 euroa;

5) ajoneuvoverolain (1281/2003) 48 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

6) polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 19 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

7) autoverolain (1482/1994) 67 §:n mukainen ennakkoratkaisu 90 euroa;

8) poikkeus ajo-oikeutta tai ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 50 euroa.

Ajoneuvohallintokeskus ei peri eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 180 euroa.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Ajoneuvohallintokeskus perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla seuraavista suoritteista:

1) tietojen luovuttaminen ajoneuvoliikennerekisteristä;

2) tiedotustoimintaan kuulumaton koulutus;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljennökset;

6) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Ajoneuvohallintokeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Matti Roine

Maksutaulukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.