1237/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan taiteen edistämisen järjestelystä 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun asetuksen (1105/1991) 18, 19 a ja 20 §,

sellaisena kuin niistä on 19 a § asetuksessa 474/2000,

muutetaan 1, 2, 4, 7, 8 ja 10 §, 4 luvun otsikko, 11, 12, 19 ja 22 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi mainitussa asetuksessa 474/2000, 8, 19 ja 22 § asetuksessa 380/2004 sekä 10 § asetuksessa 636/1997, seuraavasti:

1 §

Taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä erityisesti kahta tai useampaa taiteen alaa koskevissa asioissa;

2) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa;

3) huolehtia taiteen eri alojen yhteistoiminnan kehittämisestä ja toimia yhdyssiteenä toisaalta valtion eri taidetoimikuntien välillä, mukaan lukien alueelliset taidetoimikunnat, sekä toisaalta niiden ja opetusministeriön välillä;

4) ratkaista tarvittaessa, minkä toimikunnan alaan valtion taidetoimikuntien käsiteltävä asia kuuluu, ja valvoa muutoinkin toimikuntien työnjaon asianmukaisuutta;

5) laatia valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien ehdotusten pohjalta opetusministeriölle perusteltu ehdotus valtion talousarvioesitykseen taiteen keskustoimikunnan toimintamenojen ja taiteen edistämisen määrärahoista;

6) jakaa ne varat, jotka taiteen keskustoimikunnalle on osoitettu taiteen edistämiseen, sekä osoittaa varat valtion taidetoimikunnille ja alueellisille taidetoimikunnille taiteen edistämiseen;

7) osoittaa varat alueellisten taidetoimikuntien hallintoon;

8) tulosohjata alueellisia taidetoimikuntia;

9) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta taiteen alalla;

10) edistää taiteen tutkimus- ja julkaisutoimintaa;

11) valvoa osaltaan taiteen edistämiseksi myönnettyjen varojen käyttöä;

12) antaa tarpeelliset ohjeet taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien sekä alueellisten taidetoimikuntien sisäisen toiminnan järjestelyistä;

13) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka valtioneuvosto tai opetusministeriö taiteen keskustoimikunnalle antaa.

2 §

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja on keskustoimikunnan esimies, joka johtaa, valvoo ja kehittää keskustoimikunnan toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee työjärjestyksessä puheenjohtajalle määrätyt asiat.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja voi hoitaa tehtävänsä sivutoimisesti tai päätoimisesti määräaikaisena virkamiehenä.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja.

Virkavapauden taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajalle myöntää opetusministeriö, joka myös määrää viranhoidosta virkavapauden aikana.

4 §

Valtion taidetoimikunnan tehtävänä on omalla taiteen alallaan:

1) seurata taiteen yleistä kehitystä sekä maan taidejärjestöjen, taidelaitosten ja taiteen oppilaitosten toimintaa;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä sekä laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

3) antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevissa asioissa;

4) laatia ja toimittaa taiteen keskustoimikunnalle vuosittain perusteltu ehdotus valtion talousarvioesitykseen taiteen edistämisen määrärahoista;

5) jakaa toimikunnan käytettäväksi taidetta edistäviin tarkoituksiin osoitetut varat;

6) tukea taiteen kehitykselle tärkeiden tai muuten yleiseltä kannalta merkittävien taideteosten valmistamista sekä tehdä aloitteita sellaisten töiden aikaansaamiseksi;

7) edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta;

8) edistää taiteen julkaisutoimintaa;

9) edistää taiteen harrastustoimintaa;

10) valvoa taiteen edistämiseksi jakamiensa varojen käyttöä;

11) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö tai taiteen keskustoimikunta toimikunnalle antaa.

7 §

Jokaisella valtion taidetoimikunnalla on sihteeri, joka on taiteen keskustoimikunnan hallintotoimiston virkamies. Sihteerin tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

8 §

Alueellisen taidetoimikunnan tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida taiteen yleistä kehitystä toimialueellaan;

2) edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista toimialueellaan sekä tähän liittyvää tiedotusta ja julkaisutoimintaa;

3) edistää yhteistyötä taide- ja kulttuurielämän ja muiden toimijoiden kesken toimialueellaan;

4) laatia ja toimittaa taiteen keskustoimikunnalle vuosittain perusteltu ehdotus valtion talousarvioesitykseen taiteen edistämisen määrärahoista ja toimikunnan hallintomäärärahoista;

5) jakaa toimikunnan käytettäviksi osoitettujen määrärahojen rajoissa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä muita avustuksia;

6) valvoa jakamiensa varojen käyttöä;

7) edistää kansainvälistä toimintaa toimialueellaan;

8) antaa lausuntoja ja selvityksiä taidetta koskevista asioista;

9) ottaa työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut taidetoimikuntaan työsopimussuhteessa olevat henkilöt;

10) suorittaa ne muut taiteen edistämistä koskevat tehtävät, jotka opetusministeriö tai taiteen keskustoimikunta toimikunnalle antaa.

10 §

Alueellisella taidetoimikunnalla on pääsihteeri ja muuta hallintohenkilöstöä, jotka ottaa palvelussuhteeseen taiteen keskustoimikunta alueellisen taidetoimikunnan esityksestä. Työsopimussuhteinen läänintaiteilija ja muut alueellisen taidetoimikunnan työsopimussuhteeseen ottamat henkilöt ovat palvelussuhteessa taidetoimikuntaan.

Pääsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollinen kokemus.

4 luku

Taiteen keskustoimikunnan hallintotoimisto

11 §

Taiteen keskustoimikunnan hallintotoimiston tehtävänä on:

1) hoitaa taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain (328/1967) 1 a §:ssä tarkoitettujen lautakuntien ja toimikunnan yleistä hallintoa ja tehdä aloitteita näiden toiminnan kehittämiseksi;

2) huolehtia keskustoimikunnassa, valtion taidetoimikunnissa ja taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:ssä tarkoitetuissa lautakunnissa ja toimikunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta;

3) hoitaa työjärjestyksessä määrätyt muut tehtävät.

Keskustoimikunta voi ottaa käsiteltäväkseen hallintotoimistolle kuuluvan asian, jos asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

12 §

Hallintotoimistossa on taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin virka, muita virkoja ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Hallintotoimiston päällikkönä on taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri.

Hallintotoimiston organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

19 §

Taiteen keskustoimikunnan sekä valtion ja alueellisten taidetoimikuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajille ja muille jäsenille ja sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota. Palkkiosta päättää opetusministeriö. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

22 §

Tarkemmat määräykset taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien henkilöstön tehtävistä, asioiden valmistelusta, esittelystä ja ratkaisemisesta, asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä toiminnan ja hallinnon muusta järjestelystä annetaan taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.