1236/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain (328/1967) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §, 5 §:n 2 momentti ja 5 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § laeissa 635/1997 ja 366/2000, 2 §:n 3 momentti laissa 283/2004, 3 §:n 3 momentti mainitussa laissa 635/1997, 4 § laissa 712/1991 ja mainituissa laeissa 635/1997 ja 366/2000 ja 5 b § laissa 667/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:

1 §

Suomen taiteen edistämistä varten on seuraavat valtion taidetoimikunnat: valtion elokuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoimikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion muotoilutoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta, valtion säveltaidetoimikunta, valtion tanssitaidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoimikunta. Taiteen keskustoimikunta voi asettaa jaostoja.

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten on alueellisia taidetoimikuntia, joiden lukumäärästä ja toimialueista valtioneuvosto tarkemmin päättää.

Valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen keskustoimikunta ja sen hallintotoimisto. Taidetoimikuntien toiminnan järjestämisestä päätetään taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

1 a §

Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä on:

1) apurahojen ja avustusten jakamista varten lautakunta, josta säädetään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetussa laissa (236/1961);

2) apurahojen jakamista varten lautakunta, josta säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetussa laissa (115/1997);

3) valtion taideteostoimikunta, josta säädetään valtion taideteostoimikunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (620/2001).

2 §

Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat ovat opetusministeriön alaisia. Tulosohjauksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuurin tuntijoita.

4 §

Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen ja kulttuurin eri alojen keskeisiä järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jäsentä, joista vähintään kahden tulee edustaa alueellisia taidetoimikuntia. Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto.

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet määrää opetusministeriö alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

5 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tarvittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä määrärahoista, jotka valtion talousarviossa on osoitettu taidetta edistäviin tarkoituksiin raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) nojalla.

5 b §

Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apurahojen ja avustusten myöntämistä koskevaan taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain 34 §:ää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Alueellisten taidetoimikuntien virkasuhteessa oleva henkilöstö sekä kyseiset virat siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2008 taiteen keskustoimikuntaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 65/2007
SiVM 7/2007
EV 70/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.