1229/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) perii todistuksesta, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua 10,00 euroa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joissa maksu poikkeaa omakustannusarvosta

Tietopalvelukeskus perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten rekisteröinnistä kiinteää maksua 5,66 euroa, kun eläimen merkitsemiseen käytetään perinteistä korvamerkkiparia, ja 7,90 euroa, jos toinen korvamerkkiparin merkeistä sisältää elektronisen lähettimen. Samoin tietopalvelukeskus perii kiinteätä maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 6 §:n mukaisesta korvaavasta tunnistimesta 2,92 euroa, jos tunnistin on perinteinen korvamerkki, ja 4,50 euroa, jos se on elektronisen lähettimen sisältävä korvamerkki, sekä mainitun asetuksen 7 §:n mukaisesta tilapäismerkistä 5,00 euroa ja mainitun asetuksen 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta kiinteää maksua 1,00 euroa.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tietopalvelukeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tietoaineistot, tietotuotteet, tietopalvelut sekä jäljennökset, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

2) muut erikseen tilatut suoritteet ja palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää tietopalvelukeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä

Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainväliselle järjestölle ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Risto Yrjönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.