1223/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (273/2004) 1, 2 ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 6 § asetuksessa 342/2006, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 4 a ja 5 a kohta ja uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista (kolmannet maat) tapahtuvan tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden maahantuonnin yhteydessä. Asetuksessa säädetään ehdot, joilla näitä tavaroita saadaan tuoda maahan kolmansista maista. Asetuksessa säädetään myös kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien tavaroiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tavaroiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista säädetään erikseen.

2 §
Soveltamisalan rajoitus

Asetusta ei sovelleta elintarvikkeeksi tarkoitettuihin tuotteisiin.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


4 a) erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapailla munilla siitosmunia, jotka on tarkoitettu yksinomaan diagnostiseen käyttöön, farmaseuttiseen käyttöön tai tutkimuskäyttöön ja jotka on saatu erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaista siipikarjaparvista, sellaisina kuin siipikarjaparvet on kuvattu Euroopan farmakopeassa;


5 a) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi;


Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 §
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti ja kauttakuljetus

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnin ja kauttakuljetuksen ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään sivutuoteasetuksessa sekä sivutuoteasetuksen nojalla annetuissa Euroopan yhteisön säädöksissä. Kuitenkin seuraavia sivutuotteita saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla:

1) sellainen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluva aines sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa tai sivutuoteasetuksen nojalla annetuissa Euroopan yhteisön säädöksissä;

2) sellainen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluva aines sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa tai sivutuoteasetuksen nojalla annetuissa Euroopan yhteisön säädöksissä;

3) täytettävät eläimet; sekä

4) diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin tuotavat sivutuotteet, lukuun ottamatta erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, joiden maahantuonnista säädetään 6 a §:ssä.

6 a §
Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat

Erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia saadaan tuoda maahan ja kauttakuljettaa Euroopan unionin alueen kautta vain, jos kyseiset munat ovat peräisin niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka on mainittu sellaisten kolmansien maiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, sekä sovellettavista eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/342/ETY, 2000/585/EY ja 2003/812/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2006/696/EY liitteen I osassa 1 ja kyseisiä munia koskevan eläinlääkärintodistuksen malli mainitaan liitteen taulukossa tuontimaan kohdalla.

Kukin munia sisältävä pakkaus saa sisältää vain yhdestä alkuperämaasta, yhdestä laitoksesta ja yhdeltä lähettäjältä peräisin olevia munia. Munat on merkittävä leimalla, josta käy ilmi alkuperämaana olevan kolmannen maan ISO-koodi ja alkuperälaitoksen hyväksyntänumero. Munien pakkauksessa on oltava lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite sekä selkeästi näkyvissä ja luettavissa merkintä siitä, että pakkaus sisältää erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia.

Tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/696/EY liitteen I osan 2 mukainen eläinlääkärintodistus ja kauttakuljetuserän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2007.

Komission päätös 2006/696/EY (32006D0696); EUVL N:o L 295, 25.10.2006, s. 1,
komission asetus (EY) N:o 2007/2006 (32006R2007); EUVL N:o L 379, 28.12.2006, s. 98,
komission asetus (EY) N:o 829/2007 (32007R0829); EUVL N:o L 191, 21.7.2007, s. 1.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.