1222/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä marraskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen (949/1993) 1 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on 1 § asetuksessa 1133/2006, seuraavasti:

1 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvään kuukausitulojen määrään ei lueta:

1) kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta ja lapseneläkettä, lapseneläkkeenä maksettavaa kansaneläkelain 6 §:ssä tarkoitettua työeläkettä, tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muuta lakisääteistä lapseneläkettä taikka vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta;

2) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;

3) sotilasvammalain (404/1948) mukaisia korvauksia;

4) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta;

5) lapsen elatusapua, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai kirjallisen sopimuksen perusteella;

6) elatusturvalain (671/1998) mukaista elatustukea;

7) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;

8) asumistukilain (408/1975) 3 a §:n 4 momentissa tarkoitetun kuolinpesän osuuden tuottoa;

9) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea;

10) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta;

11) opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.

3 §

Asumistukea koskevasta hakemuksesta tai sen liitteistä on ilmettävä hakijaruokakuntaan kuuluvien nimi, henkilötunnus, kiinteistö, jossa asunto sijaitsee ja asunnon tarkemmaksi yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä asumistukijärjestelmän kehittämistä ja seurantaa varten sosiaali- ja terveysministeriön tarpeellisiksi katsomat tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Ministeri
Paula Risikko

Asuntoneuvos
Raimo Kärkkäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.