1212/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (556/2007) 17, 29 ja 34 §:n nojalla:

1 luku

Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen järjestäminen

1 §
Ammuntojen järjestäminen

Puolustusvoimien ammattisotilaan tai rajavartiolaitoksen henkilöstöön kuuluvan, joka on määrätty toimimaan johtajana tai valvojana, tulee olla henkilökohtaisesti paikalla vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa, jossa ammutaan puolustusvoimien aseilla taikka käytetään puolustusvoimien ampumatarvikkeita tai räjähteitä.

2 §
Kouluttajien ja ammunnanjohtajien kelpoisuus

Pääesikunta määrittelee vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettujen kouluttajien ja ammunnanjohtajien kelpoisuusvaatimukset ja suunnittelee kouluttajien ja ammunnanjohtajien koulutuksen.

Puolustusvoimien aluetoimisto arvioi Pääesikunnan ohjeiden mukaan kouluttajien ja ammunnanjohtajien pätevyyden vähintään kolmen vuoden välein.

3 §
Vaaratilanteista sekä epäkohdista ja puutteista ilmoittaminen

Puolustusvoimien tulee pitää luetteloa kaikista vapaaehtoiseen sotilaalliseen koulutukseen liittyvistä vaaratilanteista sekä epäkohdista ja puutteista.

Puolustusvoimien tulee ilmoittaa viipymättä puolustusministeriölle toimintaan mahdollisesti liittyvät vakavat vaaratilanteet, jotka voivat vaikuttaa koulutuksen laatuun ja turvallisuuteen.

2 luku

Sitoumus

4 §
Sitoumuksen antaminen

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu sitoumus annetaan kirjallisesti täyttämällä Pääesikunnan vahvistama lomake. Lomake voi olla myös sähköisessä muodossa.

Sitoumus liitteineen toimitetaan puolustusvoimien aluetoimistoon tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen piiritoimistoon.

5 §
Selvitys sitoumuksen antajalle

Sitoumuksen antajalle on annettava henkilökohtaisesti selvitys sitoumuksen antamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä sitoumuksen antajaa koskevien tietojen rekisteröinnistä ja tietosuojasta. Sitoumuksen antajalle on ilmoitettava myös siitä, että hän voi peruuttaa sitoumuksensa milloin tahansa, ei kuitenkaan valmiuslain (1080/1991) 2 §:ssä tarkoitettujen poikkeusolojen aikana. Selvitys ja ilmoitus on annettava ennen kirjallisen sitoumuksen antamista.

6 §
Sitoumuksen voimassaolo

Sitoumuksen kestosta säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 28 §:ssä. Sitoumuksesta tulee käydä selvästi ilmi sitoumuksen alkamis- ja päättymisajankohta.

7 §
Sitoumuksen hyväksyminen

Puolustusvoimille annettavan sitoumuksen hyväksyy puolustusvoimien aluetoimisto..

Virka-aputehtävään sitoutumisen hyväksyminen edellyttää, että sitoumuksen antaneella on tehtävän edellyttämä koulutus tai muu osaaminen taikka että hän on sitoutunut osallistumaan tehtävän edellyttämään koulutukseen.

8 §
Sitoumuksen peruuttaminen

Puolustusvoimien tekemän sitoumuksen hyväksymispäätöksen peruuttaa puolustusvoimien aluetoimisto. Asianomaisen kuulemisesta ennen asian ratkaisemista säädetään hallintolain (434/2003) 34 §:ssä.

Sitoumuksen peruuttamisesta muutoin säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 30 §:ssä.

3 luku

Etuudet

9 §
Päivärahan suuruus

Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ja puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaan koulutukseen tai vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 23 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin osallistuvalle maksetaan kultakin koulutus-, harjoitus- tai palvelusvuorokaudelta päivärahaa 3,80 euroa.

Päivärahan maksaa puolustusvoimat.

10 §
Matkustamiskustannusten korvaaminen

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö on järjestänyt itse vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetun matkan, suoritetaan hänelle siitä korvaus, joka vastaa määrältään edullisimman julkisen kulkuneuvon hintatason mukaisia matkustamiskustannuksia.

Tässä pykälässä tarkoitettua matkustamiskustannusten korvausta ei suoriteta, jos kyseisestä matkasta maksetaan korvausta muilla perusteilla.

4 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.