1176/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan painelaiteturvallisuudesta 18 päivänä lokakuuta 1999 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 1 §:n 2 momentin 2 kohta ja

lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 3 kohta, 4 §:ään uusi 4 momentti, 9 §:ään uusi 4 momentti ja päätökseen uusi 25 a § ja uusi 28 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Lisäksi tätä päätöstä sovelletaan:


2) kuljetettavien painelaitteiden sijoitukseen, käyttöön ja niihin liittyvään tarkastukseen;

3) alusten painelaitteisiin.

4 §
Rekisteröinti

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja valvontaviranomaisen tehtäviä hoitaa luokitetun aluksen painelaitteen osalta Merenkulkulaitoksen valtuuttamana hyväksytty luokituslaitos, joka pitää omaa painelaiterekisteriä.

9 §
Tarkastusvelvollisuudet

Aluksen painelaitteen tarkastus voidaan suorittaa aluksen katsastuksista annetussa asetuksessa (1123/1999) säädettynä aluksen katsastusaikana.

25 a §
Muut pätevyysvaihtoehdot aluksilla

Aluksen painelaitteen käytön valvojan pätevyydestä säädetään erikseen, kun kysymys on painelaitelain 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta painelaitteesta, joka on asennettu aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen (1256/1997) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun alukseen.

Rekisteröimättömien alusten sekä rekisteröityjen proomujen painelaitteen käytön valvojien pätevyydestä on kuitenkin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään.

28 a §
Aluksen painelaitteen erityisvaatimukset

Aluksen höyrykattila ja höyrynkehitin on varustettava vähintään kahdella varoventtiilillä. Valvontaviranomainen voi kuitenkin sallia käytettäväksi vain yhtä varoventtiiliä pienitehoisissa kattiloissa ja höyrynkehittimissä, jos riittävä suojaus liiallista painetta vastaan voidaan varmistaa. Jokaisen yksittäisen varoventtiilin kapasiteetin on oltava riittävä suojaamaan höyrykattila tai höyrynkehitin liialliselta paineelta. Höyrykattila on lisäksi varustettava tyhjiösuojalla.

Aluksessa ilman jatkuvaa valvontaa käytettävä öljy- tai kaasulämmitteinen kattila on varustettava turvavarustuksella, joka sulkee polttoainesyötön ja antaa hälytyksen alhaisen vesipinnan, ilmansyöttöhäiriön tai liekkihäiriön ilmaantuessa.

Höyrynkehityslaitteisto, jonka höyrynsyöttö on tärkeä aluksen turvallisuudelle tai joka voisi aiheuttaa vaaraa, jos sen syöttövesijärjestelmään tulisi häiriö, on varustettava vähintään kahdella erillisellä syöttövesijärjestelmällä sekä vesipumpuilla, kuitenkin näille syöttövesijärjestelmille hyväksytään yhteinen läpivienti höyryrumpuun. Jos pumpun rakenne ei kestä paineen nousua yli suunnitellun paineen, on pumppupesään tai putkeen ennen ensimmäistä sulkuventtiiliä asennettava varolaite.

Jokainen aluksen turvallisuuden kannalta tärkeä höyrykattila, joka on suunniteltu sisältämään määrätyn määrän vettä, on varustettava vähintään kahdella vedenpinnan näyttölaitteella, joista vähintään yksi on suoraan luettavissa oleva mittalasi. Näyttölaitteiden asennuksessa tulee ottaa huomioon aluksen liikkeet.

Aluksen höyrykattilan päähöyryventtiili on kaikissa tilanteissa pystyttävä sulkemaan kattilan sijaintipaikan ulkopuolelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Kauppa- ja teollisuusministeriön painelaiteturvallisuudesta antaman päätöksen (953/1999) 20 §:ssä tarkoitettu aluksen painelaitetta koskeva vaaran arviointi on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään ensimmäisessä vuoden 2008 jälkeen tehtävässä määräaikaistarkastuksessa.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Pentti Tarnanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.