1126/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuutus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvan Tieliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Tieliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.

Yhtiön toimialana on rakennusalan palvelutoiminta. Toimialaan kuuluvat lisäksi teollisuus- ja ympäristöpalvelut sekä liikenteen palvelut ja toimialaan liittyvät tuotteet. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

Valtio merkitsee osakeyhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja osakeyhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta luovutetaan osakeyhtiöön osakkeita vastaan.

Valtion laina yhtiölle voi olla vakuudeton pääomamäärään saakka, joka vastaa valtion lainaa Tieliikelaitoksen omaisuudesta luovutusajankohtana.

3 §
Verotus

Osakeyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa 1 §:ssä tarkoitetusta luovutuksesta perustettavan osakeyhtiön osakkeita vastaan.

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §
Vastuu liikelaitoksen sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa laina-, palvelu-, urakka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista niiden kaltaisista sitoumuksista, joihin Tieliikelaitos on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu Tieliikelaitoksen ottamista lainoista ja sitoumuksista jää voimaan.

5 §
Henkilöstön asema

Tieliikelaitoksen palveluksessa tämän lain voimaan tullessa oleva henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Määräajaksi Tieliikelaitoksen palvelukseen otetut henkilöt siirtyvät osakeyhtiön palvelukseen vastaavaksi määräajaksi.

6 §
Tilintarkastus ja tilinpäätös

Tieliikelaitoksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) tai sen nojalla säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin liikelaitoksen tehtävät.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä lailla kumotaan Tieliikelaitoksesta 16 päivänä kesäkuuta 2000 annettu laki (569/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä lain 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

HE 92/2007
LiVM 10/2007
EV 88/2007

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.