1118/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan 26 päivänä syyskuuta 1980 annetun patenttiasetuksen (669/1980) 4 ja 37 §, 38 a §:n 3 momentti, 41 §:n 3 momentti, 44 §, 46 §:n 2 ja 4 momentti, 52 q ja 52 r § sekä 52 s §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi asetuksessa 674/2000, 37 § asetuksessa 246/1997, 38 a §:n 3 momentti, 52 q ja 52 r § sekä 52 s §:n 1 momentti asetuksessa 104/1996, 46 §:n 2 momentti asetuksessa 144/2006 ja 46 §:n 4 momentti asetuksessa 583/1992, sekä

lisätään asetukseen siitä mainitulla asetuksella 246/1997 kumotun 36 §:n tilalle uusi 36 § ja sen edelle uusi väliotsikko, asetukseen uusi 36 a §, 38 a §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa asetuksissa 104/1996 ja 246/1997, uusi 5 ja 6 momentti, 52 t §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 104/1996 ja 144/2006, uusi 4 momentti, 52 x §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainituissa asetuksissa, uusi 3 momentti sekä asetukseen uusi 52 z § seuraavasti:

4 §

Patenttivirasto antaa tarkempia määräyksiä niiden asiakirjojen laadusta ja lukumäärästä, jotka patentinhakijan ja -haltijan on annettava virastoon.

Patentin rajoittaminen
36 §

Jos patenttivirasto katsoo, ettei patenttilain 53 a §:n 1 momentin mukaisen pyynnön hyväksymiselle ole estettä, patenttiviraston tulee ilmoittaa tästä patentinhaltijalle. Patentinhaltijan on tämän jälkeen toimitettava patenttilain 53 d §:n 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat patenttivirastolle kahden kuukauden kuluessa. Jos patentinhaltija ei toimita patentin rajoittamisen perusteena olevia asiakirjoja ja suorita patenttilain 53 d §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua säädetyssä ajassa, rajoittamispyyntö katsotaan peruutetuksi.

Kun patenttilain 52 §:n 2 momentin mukainen tuomioistuimen päätös patentin rajoittamisesta on saanut lainvoiman, patentinhaltijan on toimitettava rajoitetun patentin selitys, mahdolliset piirustukset ja rajoitetut patenttivaatimukset patenttivirastolle patenttijulkaisua varten patenttiviraston antamassa kahden kuukauden määräajassa. Tämän jälkeen patenttijulkaisun painatus on aloitettava mahdollisimman pian. Patenttiviraston on rajoitettujen patenttivaatimusten toimittamisen jälkeen huolehdittava siitä, että ne ovat tarvittaessa saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.

36 a §

Patenttilain 53 d §:n 2 momentin mukaisessa patenttijulkaisussa on ilmoitettava:

1) hakemuksen päiväkirjanumero sekä patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) jos patentinhaltijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

4) keksijän nimi ja osoite;

5) keksinnön nimitys;

6) perustuuko patentti suomalaiseen, kansainväliseen vai kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen;

7) jos patentti perustuu suomalaiseen patenttihakemukseen, hakemuksen saapumispäivä ja tekemispäivä;

8) jos patentti perustuu kansainväliseen patenttihakemukseen, kansainvälinen tekemispäivä, sekä päivä jona hakemusta on patenttilain 31 §:n mukaan jatkettu tai jona hakemus on mainitun lain 38 §:n 3 momentin mukaan katsottava tehdyksi, ja kansainvälinen hakemusnumero;

9) jos patentti perustuu kansalliseksi hakemukseksi muunnettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus saapui patenttivirastoon muuntamista varten, sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

10) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, sen tekemispäivä ja hakemusnumero;

11) jos hakemus on aikaansaatu jakamalla tai lohkaisemalla, kantahakemuksen päiväkirjanumero;

12) jos hakemukseen kuuluu biologisen materiaalin talletus, ilmoitus siitä laitoksesta, jossa talletus on, sekä numero, jonka laitos on talletukselle antanut;

13) päivä, jolloin hakemusasiakirjat tulivat julkisiksi;

14) patentin myöntämispäivä;

15) viitejulkaisut;

16) patentin rajoittamista koskevan pyynnön tekemispäivä; sekä

17) päivä, jolloin patentin rajoittaminen on hyväksytty.

Edellä 36 §:n 2 momentissa tarkoitetun patenttijulkaisun tulee sisältää tämän pykälän 1 momentissa mainitut tiedot lukuun ottamatta sen 17 kohdassa mainittua tietoa ja tieto siitä, milloin tuomioistuin on tehnyt lainvoimaisen päätöksen patentin rajoittamisesta.

37 §

Patenttivirasto antaa tarkempia määräyksiä patenttihakemuksesta, väitteestä, patentin rajoittamisesta patenttivirastossa ja patentin lakkauttamisesta sekä niiden käsittelystä.

38 a §

Jos Euroopan patenttivirasto on lopullisesti päättänyt, että eurooppapatentti kumotaan, pidetään voimassa muutetussa muodossa tai lakkautetaan, merkitään tämä rekisteriin. Jos patentinhaltija on niissä tapauksissa, joissa patentti ylläpidetään muutetussa muodossa, antanut käännöksen ja suorittanut patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaisen maksun, tehdään tästä merkintä rekisteriin.


Eurooppapatenttia koskeva Suomessa voimaansaatettu rajoittaminen merkitään rekisteriin, kun Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut eurooppapatentin rajoittamisesta, rajoitetun patentin käännös on annettu ja maksu suoritettu. Rekisteriin merkitään tällöin:

1) päivä, jolloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut eurooppapatentin rajoittamisesta; ja

2) päivä, jolloin patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukainen käännös ja maksu ovat saapuneet sekä päivä, jolloin käännöksestä on kuulutettu.

Jos eurooppapatentti kumotaan patenttilain 70 t §:n 3 momentin mukaisesti, merkitään tästä tieto rekisteriin.

41 §

Jos patenttia on rajoitettu patenttivirastossa tai tuomioistuimessa taikka se on lakkautettu patenttivirastossa, on siitä tehtävä merkintä rekisteriin. Jos patenttia on rajoitettu, rekisteriin merkitään päivä, jolloin se on tehty sekä luokat. Jos patentti on lakkautettu, merkitään rekisteriin lakkauttamispäivä.

44 §

Patenttilain 52 §:n 4 momentissa tarkoitettu viranomainen on virallinen syyttäjä, jollei valtioneuvosto erityisestä syystä määrää muuta viranomaista ajamaan kannetta.

46 §

Kun patenttivirasto toimii kansainvälisiä patenttihakemuksia vastaanottavana viranomaisena, hakijan on suoritettava:

1) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 15.1 tarkoitettu kansainvälinen hakemusmaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

2) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 16.1 tarkoitettu uutuustutkimusmaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta;

3) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 14.1 tarkoitettu lähettämismaksu kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta; sekä

4) patenttiyhteistyösopimuksen sovellutussäännössä 26bis.3 tarkoitettu etuoikeuden palauttamista koskeva maksu kahden kuukauden kuluessa etuoikeusvuoden päättymisestä.


Jollei 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettua maksua ole suoritettu säädetyssä ajassa tai se on määräajan päättyessä suoritettu riittämättömänä, tulee patenttiviraston kehottaa hakijaa suorittamaan puuttuva maksu kuukauden kuluessa kehotuksen antamisesta.

52 q §

Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus annetaan patenttivirastoon, tämän on merkittävä saapumispäivä hakemusasiakirjoihin, annettava hakijalle todistus asiakirjojen vastaanottamisesta sekä tiedotettava asiasta Euroopan patenttivirastolle.

Hakemus on toimitettava Euroopan patenttivirastoon Euroopan patenttisopimuksen 77 artiklan mukaisesti, jollei maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetusta laista (551/1967) muuta johdu.

52 r §

Jos patenttivirastoon saapuu Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklan 2 kohdan mukainen pyyntö eurooppapatenttia koskevan hakemuksen muuntamisesta kansalliseksi hakemukseksi, patenttiviraston tulee välittömästi toimittaa pyyntö ja hakemuksen jäljennös pyynnössä nimettyjen valtioiden patenttiviranomaisille.

52 s §

Jos patenttivirastoon saapuu eurooppapatenttia koskeva hakemus, joka on toimitettu sinne muunnettavaksi Euroopan patenttisopimuksen 135 artiklan mukaisesti kansalliseksi patenttihakemukseksi, patenttiviraston on viipymättä ilmoitettava tästä hakijalle.


52 t §

Kun patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukainen käännös on annettu, merkitään tästä tieto päiväkirjaan.

52 x §

Kuulutuksen, joka koskee patenttilain 70 t §:n 2 momentin mukaista käännöstä, tulee sisältää:

1) patentin rekisterinumero ja luokat;

2) patentinhaltijan nimi ja osoite;

3) keksinnön nimitys;

4) patenttihakemuksen tekemispäivä; sekä

5) tieto siitä, milloin Euroopan patenttivirasto on kuuluttanut patentin rajoittamisesta ja milloin käännös sekä julkaisumaksu saapuivat patenttivirastoon.

52 z §

Patenttilain 70 t §:n 2 momentissa tarkoitettu käännös on annettava ja maksu suoritettava patenttivirastolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Euroopan patenttivirasto on julkaissut kuulutuksen patentin rajoittamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käännöksen tulee sisältää selitys, mahdolliset piirustukset ja muutetut patenttivaatimukset. Käännökseen on liitettävä tiedot patentin rekisterinumerosta sekä patentinhaltijan nimestä ja osoitteesta.

Patenttilain 70 t §:n 2 momentissa tarkoitettua käännöstä ei katsota annetuksi, ellei 1 ja 2 momentin säännöksiä noudateta.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.