1059/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun rautatielain (555/2006) 13 §:n 1 ja 2 momentin, 57 §:n 4 momentin ja 58 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ratahallintokeskuksen tarjoamat valtion rataverkon peruspalvelut

Ratahallintokeskuksen rautatieliikenteen harjoittajille tarjoamia rautatielain (555/2006) 14 §:ssä tarkoitettuun ratamaksun perusmaksuun sisältyviä peruspalveluja ovat:

1) ratakapasiteettihakemusten käsittely Ratahallintokeskuksessa;

2) rautatieliikenteen harjoittajan oikeus käyttää Ratahallintokeskuksen sille myöntämää ratakapasiteettia;

3) rataverkon liikennepaikkojen raiteiden käyttö sisältäen myönnetyn ratakapasiteetin käyttöön liittyvien järjestelyratapihojen raiteiden käytön;

4) junaliikenteen ohjaus;

5) matkustajainformaatio- ja asemakuulutusjärjestelmät verkkoselostuksessa määritellyillä rataverkon liikennepaikoilla;

6) liittymä Ratahallintokeskuksen sähkönsiirtoverkkoon sähkövirran saamiseksi 2 ja 3 kohdan mukaisessa liikenteessä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla; sekä

7) raideyhteys henkilöliikenteen laitureille sekä tavaraliikenteen kuormausraiteelle.

2 §
Ratahallintokeskuksen tarjoamat muut palvelut

Ratahallintokeskus voi tarjota myös muita rautatieliikenteen harjoittamisessa tarvittavia palveluja. Tässä pykälässä tarkoitettuja palveluja voivat olla liikenteenohjauspalvelut yksityisraiteella ja vaihtotyöliikenteessä, huoltolaitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö, ratakapasiteetin hakemiseen liittyvät liikennesuunnittelupalvelut sekä rakennusten ja maa-alueiden käyttö.

3 §
Muiden tarjoamat palvelut

Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä ja rautatieliikenteen palveluja tarjoava yhtiö tai muu yhteisö on rautatielain 57 §:ssä säädetyin edellytyksin velvollinen tarjoamaan rautatieliikenteen harjoittajien käyttöön seuraavia rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvia palveluja raideyhteyksineen:

1) sähkönsiirtolaitteiden käyttö;

2) polttoaineen tankkaus;

3) matkustaja-asemien käyttö;

4) tavaraliikenneterminaalien käyttö;

5) järjestelyratapihojen käyttö;

6) junanmuodostuslaitteiden käyttö;

7) varikkosivuraiteiden sekä liikkuvan kaluston huoltoon ja ylläpitoon tarvittavien tilojen ja laitteiden käyttö;

8) huoltolaitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö.

4 §
Koulutuspalveluiden tarjonta

Rautatielain 58 §:ssä tarkoitettuja koulutuspalveluita tarjoavan yhtiön tai muun yhteisön on tarjottava tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla koulutusta rataverkolla noudatettavista liikennöintisäännöistä ja -menettelyistä, liikenteen ohjaus-, valvonta- ja opastinjärjestelmistä sekä rataverkolla sovellettavista hätätilannemenettelyistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.