1040/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 70 §:n 2 momentin ja 71 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, jotka Elintarviketurvallisuusvirasto, lääninhallitus tai kunta perii elintarvikelain (23/2006) mukaisesta eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta (virallinen valvonta). Viralliseen valvontaan kuuluu rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004, jäljempänä valvonta-asetus, liitteen IV jaksossa B lueteltujen tuotteiden valvonta.

Tätä asetusta ei sovelleta eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonnasta, ensisaapumisvalvonnasta eikä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta perittäviin maksuihin.

2 §
Maksujen suuruus

Viralliseen valvontaan kuuluvista toimista on perittävä vähintään valvonta-asetuksen liitteen IV jaksossa B säädetty kiinteä maksu.

Jos 1 momentissa tarkoitettu vähimmäismaksu ei kata suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia, voidaan vähimmäismaksun sijasta periä enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset kattava maksu.

Virallisen lisävalvonnan kustannukset, jotka aiheutuvat säännösten noudattamatta jättämisestä, on perittävä valvonta–asetuksen 28 artiklan mukaisesti.

3 §
Maksujen alentaminen

Virallisesta valvonnasta perittävää maksua voidaan alentaa valvonta-asetuksen 27 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetyillä perusteilla.

Jos maksu jää 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua vähimmäismaksua pienemmäksi, on kunnan tai lääninhallituksen toimitettava maksusta kirjallisesti valvonta–asetuksen 27 artiklan 6 kohdassa vaadittu selvitys Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarviketurvallisuusviraston on toimitettava selvitys komissiolle.

4 §
Yhdistetty maksu

Yhdessä elintarvikehuoneistossa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista on perittävä yksi yhdistetty maksu.

Jos virallinen valvonta sisältää useita vaiheita, joille on kullekin määrätty vähimmäismaksu, yhdistetyn maksun on vastattava vähintään sitä tarkastusvaiheen vähimmäismaksua, joka on korkein.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan lihantarkastuksesta ja eräiden liha-alan laitosten valvonnasta perittävistä maksuista 27 päivänä syyskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (830/2001) ja eräiden kalastustuotteiden ja kalalaitosten valvonnasta perittävistä maksuista 27 päivänä syyskuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (831/2001).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Eeva-Riitta Wirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.