1024/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 2 §:n, 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:

1) työ- ja elinkeinopolitiikan strategia, ohjaus ja toimeenpano;

2) valtion erityisrahoitus;

3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteutus ja yhteensovittaminen;

4) Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka, kansallisen rakennerahastostrategian valmistelu, toimeenpano ja seuranta;

5) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmissa;

6) alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen EAKR -toimenpideohjelman 2007― 2013 hallinto- ja todentamisviranomaistehtävät, Euroopan alueellinen yhteistyötavoitetta ja ulkorajayhteistyötä koskevat tehtävät, hallintoviranomaistehtävät ja Euroopan aluekehitysrahaston maksuviranomaistehtävät tavoite 1- ja 2-ohjelmissa ohjelmien sulkemiseen saakka ja Euroopan aluekehitysrahaston osalta lausuman antaminen ohjelmakaudelta 2000―2006 sekä Interreg- ja Urban-yhteisöaloitteita koskevat tehtävät ohjelmien sulkemiseen saakka;

7) Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman 2007―2013 hallinto- ja todentamisviranomaistehtävät, ohjelmakauden 2000― 2006 tavoite 3 -ohjelman ja Equal-yhteisöaloiteohjelman hallinto- ja maksuviranomaistehtävät, Euroopan sosiaalirahaston maksuviranomaistehtävät tavoite 1- ja 2 -ohjelmissa ohjelmien sulkemiseen saakka sekä Euroopan sosiaalirahaston osalta lausuman antaminen ohjelmakaudelta 2000―2006;

8) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen;

9) julkiset yritystuet ja yrityspalvelut;

10) ulkomaisten investointien edistäminen;

11) julkisen työvoimapalvelun suunnittelu ja toimeenpano;

12) Euroopan unionin ja kansallisen työllisyyspolitiikan sekä valtion viranomaisten työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen;

13) työllisyysohjelmien valmistelu ja toimeenpano;

14) elinkeinotoiminnan sääntely, markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistäminen, sisämarkkinakysymykset, julkiset hankinnat sekä Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

15) huoltovarmuuden ylläpitäminen;

16) työsuhde- ja työaikakysymykset sekä työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työehtosopimuksiin liittyvät ja muut työympäristökysymykset;

17) Kansainvälistä työjärjestöä koskevat tehtävät;

18) työelämän yhdenvertaisuus ja työsyrjinnän ehkäisy;

19) työriitojen sovittelu;

20) teollisoikeudet, kirjanpito ja tilintarkastus sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

21) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan ylläpito;

22) yhteistoimintaa ja henkilöstön edustusta yrityksissä koskevan lainsäädännön valvonta;

23) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työvoiman käytön säännöstely poikkeusoloissa sekä työvelvollisuuden voimaanpano;

24) innovaatioiden ja teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen sekä innovaatio-, tuotekehitys- ja teknologiarahoituksen suunnittelu ja ohjaus;

25) työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan ennakointi ja tutkimus;

26) Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano sekä Euroopan unionin tekninen turvallisuus;

27) viennin edistäminen, yritysten kansainvälistyminen sekä matkailun edistäminen;

28) tekninen turvallisuus ja luotettavuus sekä valvonta;

29) vaatimuksenmukaisuuden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arviointi, standardisointi, laadunvalvontamenetelmät ja kansallinen mittausjärjestelmä;

30) kaivosasiat ja niihin liittyvien mineraalisten luonnonvarojen hyödyntäminen;

31) kuluttajainformaatio, -neuvonta ja -tutkimus, talous- ja velkaneuvonta, sekä kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuus ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävät;

32) energiamarkkinoiden toiminta, energian tuotanto ja säästö, energia-alan taloudelliset ohjauskeinot veroja ja veronluonteisia maksuja lukuun ottamatta sekä ympäristövaikutukset;

33) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto;

34) ilmastonmuutosasioiden kansallisen toimeenpanon valmistelu ja yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö;

35) kasvihuonekaasujen päästökaupan valmistelu ja toimeenpano;

36) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittäminen.

2 §
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

työvoimatoimistot

Työvoimaopisto

merimiespalvelutoimisto

työneuvosto

valtakunnansovittelijain toimisto

Kuluttajavirasto

Kilpailuvirasto

Patentti- ja rekisterihallitus

Kuluttajatutkimuskeskus

Huoltovarmuuskeskus

puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Mittatekniikan keskus

Geologian tutkimuskeskus

Turvatekniikan keskus

Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Matkailun edistämiskeskus

Energiamarkkinavirasto

huoltovarmuusrahasto

valtiontakuurahasto

valtion ydinjätehuoltorahasto.

Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seuraavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:

Finnvera Oyj

Suomen Teollisuussijoitus Oy.

Työvoima- ja elinkeinokeskukset ja työvoimatoimistot ovat ministeriön yleishallinnollisessa ohjauksessa. Ministeriö ohjaa ja valvoo työvoima- ja elinkeinokeskuksia lisäksi omaan toimialaansa kuuluvissa asioissa.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, innovaatio-osasto ja energiaosasto. Ministeriössä on lisäksi seuraavat toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävät toimintayksiköt:

1) strategia- ja ennakointiyksikkö;

2) konserniohjausyksikkö;

3) alueiden kehittämisyksikkö.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksiköitä.

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.

4 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään tarkemmin hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, organisaatiosta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu. Ministeriön työjärjestyksen antaa elinkeinoministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.

5 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, alivaltiosihteereitä sekä osastopäälliköitä ja muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, alivaltiosihteerillä ja osastopäälliköllä sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan;

2) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

3) muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

5) muilla kuin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuilla neuvoksilla sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.

7 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa. Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

8 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri toimialansa osalta. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu hänen alaiselleen virkamiehelle.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa ja teollisuusministeriöstä 12 päivänä kesäkuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (467/2003) sekä työministeriöstä 4 päivänä joulukuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (1036/2003) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa virkaan nimitettynä oleva virkamies on kelpoisuusvaatimusten osalta edelleen kelpoinen virkaansa. Työsopimussuhteessa oleva on vastaavasti edelleen kelpoinen tehtäväänsä. Määräajaksi nimitetyt tai otetut säilyttävät kelpoisuutensa määräajan loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.