1019/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1206/1994) 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale ja 1 ja 3 kohta sekä 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale sekä 1 ja 3 kohta laissa 792/2004, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §
Rahaston tarkoitus

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesta interventiovarastoinnista, interventio-ostoista sekä interventiomyynneistä ja ruoka-avusta aiheutuvien menojen maksamista varten Suomessa on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.

3 §
Rahaston lainanotto

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen väliaikaista rahoittamista varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa samanaikaisesti ylittää 100 miljoonaa euroa.

Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista lainoista.

Valtiokonttorin tehtävänä on järjestää 1 momentissa tarkoitettu lainanotto ja päättää lainanoton tarkemmista ehdoista sekä huolehtia muista rahaston lainanottoon kuuluvista toimenpiteistä.

4 §
Rahaston hallinto

Maatalouden interventiorahasto on maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maaseutuvirastolla on oikeus saada rahastolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset.

Rahastoa hoitaa johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on:

1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa;


3) päättää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtuuden rajoissa rahaston lainanotosta;


Jollei lailla toisin säädetä, maatalouden interventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2―4 momentissa ja 3 §:ssä mainituilta osin Maaseutuvirasto.

7 §
Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtävät

Rahaston maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtäviä hoitaa Maaseutuvirasto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 71/2007
MmVM 3/2007
EV 35/2007

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.