915/2007

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2007

Ulkoasiainministeriön asetus puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Kioton mekanismien käytöstä 2 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (109/2007) 20 §:n nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mekanismilailla Kioton mekanismien käytöstä annettua lakia (109/2007);

2) hankekehittäjällä puhtaan kehityksen mekanismin hankkeen toteutuksesta vastaavaa oikeushenkilöä;

3) osapuolikokouksen päätöksellä Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevaa osapuolten konferenssin päätöstä 3/CMP.1 (SopS 37/2006);

4) hankeasiakirjalla osapuolikokouksen päätöksen liitteessä B tarkoitettua hankkeen tiedot sisältävää asiakirjaa;

5) validointikertomuksella osapuolikokouksen päätöksessä tarkoitettua hankkeen varmentajan laatimaa kertomusta, jonka varmentaja antaa puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvostolle hankkeen rekisteröintiä varten;

6) varmentajalla puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvoston hyväksymää varmentajaa; ja

7) puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvostolla Kioton pöytäkirjan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua toimielintä.

2 §
Puhtaan kehityksen mekanismin hanketta koskeva valtuutus

Oikeushenkilön, jonka tarkoituksena on osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen tai hankkeen valmisteluun, on haettava valtuutusta ulkoasiainministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot. Hakemuksessa on yksilöitävä hanke, johon valtuutusta haetaan. Yksilöinnistä on käytävä ilmi:

1) hankkeen nimi ja hanketyyppi;

2) isäntävaltio ja hankkeen sijainti;

3) hankekehittäjän nimi ja yhteystiedot;

4) jos hanke on vesivoimahanke, hankkeen kokonaisteho megawatteina.

Jos hakija on mekanismilain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö, hakemukseen on liitettävä hakijan voimassa oleva kaupparekisterin tai muu vastaava rekisteriote, viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä mahdollinen muu selvitys hakijan tosiasiallisista mahdollisuuksista osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin.

Jos hakija on mekanismilain 8 §:ssä tarkoitettu rahasto, hakijan ei tarvitse toimittaa 3 momentin mukaista selvitystä.

3 §
Hankkeen hyväksyminen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi

Oikeushenkilön on haettava hyväksyntää mekanismilain 7 §:ssä tarkoitetulle puhtaan kehityksen mekanismin hankkeelle ulkoasiainministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemukseen on liitettävä:

1) hanketta koskeva hankeasiakirja;

2) validointikertomus;

3) hankkeen isäntävaltion hyväksyntä.

Jos hanke on rekisteröity puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvostossa, hakemuksessa on ilmoitettava hankkeen rekisteröintinumero.

Jos hanke on teholtaan yli 20 megawatin vesivoimahanke, hakijan on erillisellä selvityksellä osoitettava, kuinka kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2004/101/EY) 11 b artiklassa edellytetyt kansainväliset velvoitteet ja ohjeet on otettu huomioon hankkeessa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2007

Ulkoasiainministeri
Ilkka Kanerva

Lähetystöneuvos
Tiina Jortikka-Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.