913/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Ympäristöministeriön asetus yhteistoteutushankkeista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Kioton mekanismien käytöstä 2 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (109/2007) 10 ja 20 §:n nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) mekanismilailla Kioton mekanismien käytöstä annettua lakia (109/2007);

2) hankekehittäjällä yhteistoteutushankkeen toteutuksesta vastaavaa oikeushenkilöä;

3) osapuolikokouksen päätöksellä Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevaa osapuolten konferenssin päätöstä 9/CMP.1 (SopS 37/2006);

4) hankeasiakirjalla osapuolikokouksen päätöksen mukaiset tiedot sisältävää, hankkeen varmentamiseen edellytettävää, asiakirjaa;

5) varmentamisella osapuolikokouksen päätöksessä tarkoitettua hankkeen etukäteistä arviointia;

6) varmentamiskertomuksella osapuolikokouksen päätöksessä tarkoitettua hankkeen etukäteistä arviointia koskevaa kertomusta, jonka on laatinut yhteistoteutuksen ohjauskomitean hyväksymä riippumaton toiminnanharjoittaja;

7) kansallisilla menettelyillä osapuolikokouksen päätöksen nojalla kansallisesti valittuja menettelyjä, joita voidaan käyttää hankkeiden isäntävaltioissa, jos isäntävaltio täyttää osapuolikokouksen päätöksen asettamat kelpoisuusehdot;

8) yhteistoteutuksen ohjauskomitealla osapuolikokouksen päätöksen nojalla perustettua osapuolikokouksen alaista komiteaa, joka on vastuussa yhteistoteutusmekanismin toimeenpanosta ja ohjauksesta;

9) yhteistoteutuksen ohjauskomitean alaisella menettelyllä osapuolikokouksen päätöksessä tarkoitettua menettelyä, jota käytetään, jos isäntävaltio ei täytä osapuolikokouksen päätöksen asettamia kelpoisuusehtoja.

2 §
Muualla kuin Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva valtuutushakemus

Oikeushenkilön, joka aikoo osallistua muualla kuin Suomessa toteutettavaan yhteistoteutushankkeeseen taikka sen valmisteluun, on haettava valtuutusta ympäristöministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot sekä yksilöitävä hanke, johon valtuutusta haetaan. Hankkeen yksilöinnistä on käytävä ilmi:

1) hankkeen isäntävaltio tai –valtiot;

2) hankkeen nimi ja hanketyyppi;

3) hankekehittäjän nimi ja yhteystiedot;

4) hankkeen koko.

Jos valtuutusta haetaan hankkeen valmisteluun, hankkeen yksilöinnistä on käytävä ilmi vähintään hankkeen isäntävaltio ja hanketyyppi.

Hakemuksessa on lisäksi esitettävä hakijan voimassa oleva kaupparekisteriote tai muu vastaava rekisteriote, viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä tarvittaessa selvitys sen osoittamiseksi, että hakija voi osallistua hankemekanismeihin Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Liitteitä ei tarvita, jos hakija on päästökauppalain (683/2004) 5 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja taikka jos hakija on sellainen ulkomainen oikeushenkilö, joka hallinnoi mekanismilain 8 §:ssä tarkoitettua rahastoa.

3 §
Muualla kuin Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen hyväksymistä koskeva hakemus

Oikeushenkilön, joka haluaa saada hyväksynnän muualla kuin Suomessa toteutettavalle yhteistoteutushankkeelle, on haettava hyväksyntää ympäristöministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Jos yhteistoteutushanke on isäntävaltion kansallisen menettelyn alainen hanke, hakemuksessa tai sen liitteissä on oltava:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) hankkeen isäntävaltion hyväksyntä;

3) hankkeen hankeasiakirja.

Jos yhteistoteutushanke on yhteistoteutuksen ohjauskomitean alaisen menettelyn mukainen hanke, hakemuksessa tai sen liitteissä on oltava:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) hankkeen isäntävaltion hyväksyntä;

3) hankkeen hankeasiakirja;

4) hankkeen varmentamiskertomus.

Jos hanke on teholtaan yli 20 megawatin vesivoimahanke, hakijan on lisäksi osoitettava, että hanketta kehitettäessä on otettu huomioon asiaankuuluvat kansainväliset velvoitteet ja ohjeet.

4 §
Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen hyväksymistä koskeva hakemus

Oikeushenkilön, joka haluaa saada hyväksynnän Suomessa toteutettavalle yhteistoteutushankkeelle, on haettava hyväksyntää ympäristöministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa tai sen liitteissä on oltava:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) hakijan voimassaoleva kaupparekisteriote;

3) hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös;

4) suunnitelma hankkeen päästöjen tarkkailusta ja hankkeen tuottamien päästövähennysten todentamisesta;

5) selvitys siitä, ettei hanke suoraan tai epäsuorasti vähennä Euroopan yhteisön päästökauppajärjestelmään osallistuvan laitoksen kasvihuonekaasujen päästöjä;

6) hankkeen hankeasiakirja.

Hakijan on lisäksi esitettävä hankkeesta kertomus, joka sisällöllisesti vastaa varmentamiskertomusta, mutta jolle ei haeta hyväksyntää yhteistoteutuksen ohjauskomitealta. Kertomuksen voi laatia myös 5 §:ssä tarkoitettu todentaja. Kertomuksen on oltava valmis lukuun ottamatta Suomen ja osallistujavaltion tai -valtioiden hyväksyntää.

Hakemuksessa tai sen liitteissä on tarvittaessa esitettävä selvitys siitä, että hakija voi osallistua hankemekanismeihin Suomen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Hyväksyntä Suomessa toteutettavalle yhteistoteutushankkeelle annetaan ehdollisena. Se tulee voimaan vasta kun ainakin yksi hankkeen osallistujavaltioista hyväksyy hankkeen yhteistoteutushankkeeksi.

5 §
Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen todentajan hyväksymistä koskeva hakemus

Oikeushenkilön, joka haluaa tulla hyväksytyksi Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen todentajaksi, on haettava hyväksymistä ympäristöministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa tai sen liitteissä on ilmoitettava:

1) oikeushenkilön nimi, yritys- tai yhteisötunnus, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) oikeushenkilön hallintoelimeen kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisten henkilöiden nimet ja yhteystiedot;

3) todentamistehtävän suorittavan henkilön nimi ja syntymäaika;

4) mekanismilain 10 §:n 2 momentin 2―6 kohdassa säädettyjen vaatimusten arviointia varten tarvittavat asiakirjat.

Ympäristöministeriö voi vaatia hakijalta tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä mekanismilain 10 §:ssä säädetyistä todentajaa koskevista edellytyksistä.

Ympäristöministeriö voi tarvittaessa pyytää lausuntoa hakijan pätevyydestä riippumattomalta arvioijalta.

Yhteistoteutuksen ohjauskomitean hyväksymä riippumaton toiminnanharjoittaja voi toimia Suomessa toteutettavan hankkeen todentajana ilman ympäristöministeriön antamaa hyväksyntää.

6 §
Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen todentaminen

Todentajan tehtävänä on arvioida, ovatko hankekehittäjän soveltamat päästöjentarkkailumenetelmät osapuolikokouksen päätöksen, hankkeen päästöjen tarkkailua ja päästövähennysten todentamista koskevan suunnitelman sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kertomuksen mukaisia.

Todentamisen kohteena ovat arvioitavan hankkeen kaikki kasvihuonekaasupäästöt, hankkeesta syntyneiden päästövähennysten määrä sekä hankkeen päästöjentarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus.

Hankekehittäjän on annettava todentajalle kaikki hallussaan olevat todentamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja järjestettävä todentajalle pääsy kaikkiin hallitsemiinsa todentamisen kohteena oleviin paikkoihin ja tiloihin, jotka eivät kuulu kotirauhan piiriin.

7 §
Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva todentajan lausunto

Todentajan on annettava todentamisen kohteesta kirjallinen lausunto hankekehittäjälle. Lausunnosta on käytävä ilmi:

1) todentajan nimi ja yhteystiedot;

2) tiedot ympäristöministeriön antamasta todentajan hyväksymisestä tai selvitys siitä, että todentaja on yhteistoteutuksen ohjauskomitean hyväksymä riippumaton toiminnanharjoittaja;

3) tiedot henkilöistä, jotka ovat osallistuneet todentamiseen sekä näiden tehtäväalueet ja vastuut todentamisessa;

4) todentamisen kohteena olleen hankkeen hanketyyppi ja sijainti;

5) todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä;

6) päästövähennysyksiköiden määrä;

7) lausunnon oikaisuvaatimusohjeet.

Todentajan on allekirjoitettava lausunto.

Hankekehittäjä huolehtii todentajan lausunnon ja sen liitteiden toimittamisesta ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö voi tarvittaessa pyytää todentajalta lausunnon täydentämistä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Tuomas Kuokkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.