895/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 4 §:n 2 momentti ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 15 § osaksi asetuksessa 341/2004, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

4 §
Määräaikaiskatsastusaika

2. Jos liikennekäyttöön otettu ajoneuvo on pidetty tilapäisesti ulkomailla 1 momentissa tarkoitetun katsastusajan ja jos todistus tai muu luotettava selvitys ulkomailla olosta pidetään ajossa mukana, ajoneuvo voidaan 1 momentista poiketen esittää määräaikaiskatsastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo tuodaan Suomeen.


5 a §
Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon katsastus ja käyttö

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, jossa rekisterikilvet ovat kiinnitettyinä, saa käyttää liikenteessä siirrettäessä ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ja välittömästi katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai ajoneuvo voidaan korjata. Jos tällainen liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo määrätään katsastuksessa ajokieltoon, ajoneuvon käyttöön sovelletaan, mitä 14 §:n 2 momentissa säädetään. Mitä 14 §:n 1 momentissa säädetään oikeudesta käyttää liikenteessä määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa, ei kuitenkaan sovelleta liikennekäytöstä poistettuun ajoneuvoon.

15 §
Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

1. Todistuksena ajoneuvon hyväksymisestä määräaikaiskatsastuksessa annetaan rekisteröintitodistuksen I osa, joka on pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. Hyväksytystä katsastuksesta todistukseen merkitään ajoneuvon hyväksyneen katsastustoimipaikan nimi, hyväksymispäivä, ajoneuvolain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetut vähäiset viat ja puutteellisuudet sekä aika, jonka kuluessa ne on korjattava. Todistus hyväksytystä katsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle.

2. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, 1 momentissa tarkoitetut tiedot merkitään viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan.

3. Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta laaditaan tarkastuskortti, johon merkitään 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkastuskohteet pääluokittain ja niissä havaitut viat ja puutteellisuudet. Tarkastuskorttiin merkitään ajoneuvon hyväksyminen, hylkääminen ja ajokieltoon määrääminen katsastuksessa sekä katsastuksen keskeyttäminen. Ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan tarkastuskortin kaksoiskappale tai katsastuksen sisältöä vastaava tarkastuskortti.

4. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton omistajalle, haltijalle tai ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan pyynnöstä kansainvälinen katsastustodistus, joka on pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Ajoneuvohallintokeskus tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.